Jste návštěvník | Dnešních návštěv

Duchovní slovo

Texty k (nejen) nedělnímu zamyšlení

Jak jsem zpovědníka žádal o zproštění od modlitby

Na základě několika zkušeností posledního týdne nabízím k zamyšlení tři krátké články z webů www.vira.czwww.pastorace.cz.

V mém životě nastalo období, kdy jsem neměl čas na osobní modlitbu. Byl jsem farářem a měl jsem mnoho povinností a spoustu práce. Vypravil jsem se tedy za svým duchovním vůdcem a otevřel jsem mu srdce. Řekl jsem mu: „Potřebuji osobní modlitbu, ale nenalézám na ni čas. Nevím, co mám dělat.“ Ještě dnes si pamatuji na jeho úsměv, když se mě zeptal: „Proč?“ „Protože mám mnoho práce,“ odpověděl jsem. „Co vlastně děláš, jakým činnostem se věnuješ?“ Začal jsem jmenovat všechny aktivity, které jsem měl, ale během vyjmenovávání mě zastavil a řekl: „Vidím, můj bratře, že máš spoustu práce, a proto ti nestačí modlit se třicet minut, ale potřebuješ šedesát minut.“ V duchu jsem doufal, že mě povinnosti modlitby zprostí, ale místo úlevy mi doporučil, abych se modlil dvakrát tolik!

Celý příspěvek

Odpuštění

Odpuštění je závažná a z lidského hlediska náročná věc. Neměli bychom je zlehčovat, a pokud po někom, komu bylo ublíženo, žádáme, aby odpustil, musíme si být dobře vědomi toho, co žádáme. Spolu s žádostí o odpuštění musíme uvést i důvod, proč má být odpuštěno. Právě to dělá Ježíš v následujícím podobenství (Mt 18,23-35).

Celý příspěvek

Naši křesťanští bratři

Text k zamyšlení u příležitosti 2. neděle v mezidobí | 15. ledna 2012

18. ledna je svátek Panny Marie, Matky jednoty všech křesťanů. Od tohoto dne až do 25. ledna, kdy je svátek Obrácení svatého Pavla, probíhá týden modliteb za jednotu křesťanů.

Proč je tolik křesťanských církví? Pro hřích a slabost lidí. Kdyby byli všichni křesťané věrní Bohu a žili podle svého svědomí, vládla by mezi námi jednota. A proč jsou křesťané hříšní? Protože jsme teprve na cestě k dokonalosti. Každý člověk se narodí jako nedokonalý a svatosti se učí celý svůj život. Snažíme se o dobro, ale ne vždy se nám daří. A než se naučíme žít ctnostným životem, mnoho toho pokazíme a naše chyby zanechávají ve světě své stopy. Z těch pak vzniká rozdělení mezi lidmi, rodinami, farnostmi či církvemi.

Celý příspěvek

Trojí úřad Kristův

Text k zamyšlení u příležitosti svátku Křtu Páně | 8. ledna 2012

Jméno Pána Ježíše vyslovujeme mnohokrát za den při modlitbě. Co vlastně znamená ono spojení Ježíš Kristus? Jméno Ježíš se překládá jako Bůh je spása, Bůh zachraňuje. Mesiáš (Mašiach), Kristus (Christos), pomazaný je jedno a to samé slovo hebrejsky, řecky a česky. Jaký je jeho význam? Kristus není něco jako příjmení, jde o titul, který vypovídá o svém nositeli důležitou věc. Být christos – pomazaný – znamená být zasvěcený Bohu pro plnění Jeho vůle. Jinými slovy: kdo je christos – pomazaný – patří Bohu a slouží mu ze všech sil.

Celý příspěvek

Přijetí Božích darů

Text k zamyšlení u příležitosti slavnosti Matky Boží, Panny Marie | 1. ledna 2012

Během uplynulého roku zazněla v médiích několikrát zpráva o situaci, kdy člověk, který potřeboval lékařskou pomoc, nejenže záchranu odmítal, ale dokonce ji napadl – a to mnohdy ne jen slovně. Jak absurdní situace, když člověk z nejrůznějších příčin, mnohdy vlivem omamných látek, nedokáže rozeznat, co je pro něho dobré.

Celý příspěvek

Pastýřský list Vánoce 2011

Drazí bratři a sestry,

dnes máme důvod se radovat, protože Bůh nám znovu ukazuje svůj zájem o nás. Můžeme plesat, protože Bůh se stal jedním z nás, aby nás vykoupil. Můžeme jásat, protože sám Bůh se postavil na naši stranu. On je důvodem naší naděje, On je naší jistotou.

Celý příspěvek

V Kristu mají dějiny svůj smysl

Text k zamyšlení u příležitosti 4. neděle adventní | 18. prosince 2011

Všichni známe plánování. Plánuje se doma, v práci, ve státě. Plány určují směr, dávají řád. Bez plánů se život a svět mění v chaos. Dnes se máme zamyslet na Božím plánem se světem. Když vidíme dnešní svět, může nás napadnout otázka: Opravdu má Bůh se světem nějaký plán? Když vidíme kolik je kolem nás zla a nespravedlnosti, říkáme si: Opravdu to všechno naplánoval milující Bůh?

Celý příspěvek

Antifony předvánočního týdne

Sedmnáctým prosincem jsme vstoupili do druhé části doby adventní, do tzv. předvánočního týdne. Jde o jakýsi oktáv před slavností Narození Páně, podobně jako mají Velikonoce Svatý týden. Tyto dny předvánočního týdne mají vlastní liturgické texty, v modlitbě breviáře jsou pak navíc tzv. „ó – antifony“, které obepínají chvalozpěv Panny Marie. Mimo své poezie mají také teologický obsah, který nás vtahuje do hlubin vánočního tajemství.

Tyto antifony zde nabízíme v plném znění k zamyšlení.

Celý příspěvek

Střídmost a střízlivost

Text k zamyšlení u příležitosti 3. neděle adventní | 11. prosince 2011

Narodili jsme se a žijeme uprostřed konzumní společnosti. Ta nás ovlivňuje a utváří. Když chceme vědět, jak moc jsme se stali konzumními lidmi, odpovězme si na otázku: „Z čeho jsem nešťastný?“

Celý příspěvek

Znovu přijde ve slávě

Text k zamyšlení u příležitosti 2. neděle adventní | 4. prosince 2011

Jednou z charakteristik Adventu je „čekání“. Mluví se o očekávání druhého Kristova příchodu. Jaké vlastně čekání může být?

Čekání může být různé. Když čekáme třeba souseda, který má vrátit nějakou drobnost, nijak zvlášť se nechystáme. Někdy dokonce zapomeneme, že má přijít, a jsme překvapeni, když zazvoní.

Jiné to je, když čekáme na někoho důležitého, kdo má moc rozhodovat o našem životě. Třeba náš nadřízený z práce. To se i uklízí, chystá, hlavně aby se u nás cítil dobře a my na něj udělali dobrý dojem.

Poslední typ čekání je čekání na milovanou bytost. Provází ho vnitřní chvění, touha, radostné vyhlížení, které nás vede k tomu, abychom se nastrojili a šli naproti.

Celý příspěvek