Jste návštěvník | Dnešních návštěv

Liturgické slavení Eucharistie

Text k zamyšlení u příležitosti slavnosti Těla a Krve Páně | 7. června 2012

Liturgie je slavení, kdy se společně obracíme k Bohu, abychom ho prosili a děkovali mu. Tímto slavením může být jakákoli společná modlitba, udělování svátostí, ale vrcholem liturgického slavení je mše svatá. Ta má již od počátku základní linii, která zůstala beze změn až do dnešní doby. Tvoří ji shromáždění se, bohoslužba slova se čteními, homilií a přímluvami a eucharistická bohoslužba s předkládáním chleba a vína, s proměňováním a s přijímáním.

Shromáždění

Shromážděním začíná každé slavení. Jít na mši svatou není jako jít do divadla nebo na návštěvu. Je potřeba přijít včas a s vědomím, že přicházím ke Kristu, králi nebe a země. To jsou dvě důležité věci pro dobré prožití mše svaté.

Bohoslužba slova

V bohoslužbě slova nasloucháme samému Bohu, který k nám mluví skrze Písmo. Není to slovo lidské, ale Boží. Po naslouchání následují přímluvy.

Svatý Justin o nich říká: „Pronášíme modlitby jak za sebe, tak za všechny ostatní, ať jsou kdekoliv, abychom, když jsme poznali pravdu, si zasloužili být shledáni spravedlivými v našem životě a v našich skutcích a věrni přikázáním a dosáhli tak věčné spásy. Po skončení modliteb se navzájem zdravíme políbením (pokoje).“

V přímluvách nejde jen o to vyprosit si u Ježíše co potřebujeme, ale prosíme o sílu vykonat to, co potřebuje Ježíš po nás.

Obětní dary

Předložením obětních darů (offertorium) začíná bohoslužba oběti. Přinášíme chléb a víno s vodou – obětní dary. Všechny dřívější obětní dary (věci, zvířata, rostliny) nahradily ty, které si vybral Pán Ježíš. Jsou na první pohled prosté, ale je v nich skryt celý lidský život – sluce, voda, půda, lidská námaha a práce. S těmito dary se od prvních dob přinášely dary pro chudé a pro potřeby církve. Proto se v tuto dobu koná také sbírka.

Eucharistická modlitba

Pak přichází eucharistická modlitba, která se nazývá také anafora. Jejím vrcholem je vzývání Ducha svatého (epikleze) a opakování slov, které řekl Ježíš při poslední večeři. Díky nim se z chleba a vína stane Tělo a Krev Krista, zpřítomní se jeho oběť, kterou vykonal na Golgotě.

Svatý Tomáš Akvinský k tomu říká: „A nejen to: On všechno, co si z našeho vzal, plně vynaložil na naši spásu; své tělo nabídl Bohu Otci v oběť smíření na oltáři kříže a svou krev vycedil jako naše výkupné a jako očistnou lázeň, abychom byli vykoupeni z ubohostí otroctví a očištěni ode všech hříchů. Aby v nás zůstávala trvalá památka na toto veliké obdarování, pod způsobami chleba a vína zanechal věřícím své tělo jako pokrm a svou krev jako nápoj. Jak drahocenná a podivuhodná je to hostina, přinášející spásu…“

Přijímání

V přijímání dostáváme „nebeský chléb a kalich spásy“. Novou manu, která nás živí na cestě do nebe. V přijímání se setkáváme s Kristem, který se za nás právě obětoval na oltáři. Přichází aby nás osvobodil od zla, aby nám dal život. Přišli jsme ke králi a král se k nám osobně sklonil a věnuje nám svou pozornost. Je to nesmírný dar a když myslíme na jeho velikost, pak můžeme správně prožít i díkůčinění – modlitbu po svatém přijímání.

1286 Total Views 1 Views Today

1 komentář u Liturgické slavení Eucharistie

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *