Jste návštěvník | Dnešních návštěv

Ježíšova proroctví svědčí o jeho božství

Text k zamyšlení u příležitosti 7. neděle v mezidobí | 19. února 2012

Dnes máme mluvit o proroctví. Kdo je to prorok? Prorok není věštec, jak si to někdy lidé pletou. Nehádá budoucnost a neradí jak získat peníze nebo srdce vytoužené osoby. Kdo je tedy prorok a jaké je jeho poslání? Talmud hovoří o tom, že prorokem se stává ten, kdo je svatý. Vidí Boha a dokáže se na svět podívat Božím pohledem.

Celý příspěvek

Čtyřicet dnů bez alkoholu

Akce 40DA – Čtyřicet dnů bez alkoholu je dobrovolné rozhodnutí čtyřicet dnů v řadě nepít žádný alkohol. Každý si sám stanoví den, kdy chce začít, a každý také sám sebe kontroluje. Není tato akce vhodná právě pro dobu postní?

Více informací naleznete na stránkách www.40da.cz, které zároveň slouží jako inspirace a prostor pro předávání zkušeností pro ty, kteří se pro tuto akci rozhodli.

Postní rozjímání v Roce biřmování 2012

V současné době jsme v naší zemi svědky toho, že mnoho křesťanů považuje svátost biřmování za určitý „zbytečný“ nadstandart. Tato svátost je proto často odsouvána na dobu, kdy bude více času, nebo kdy si trochu více ujasníme základy víry apod.

Letošní rok je druhým přípravným rokem na výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Moravu, které oslavíme v roce 2013. Otec arcibiskup Mons. Jan Graubner ve svém pastýřském listu zdůraznil, že je to především Duch svatý, který buduje Boží království ve světě. A jestliže my nehoříme takovou vírou, abychom zapalovali všechny kolem nás, pak je nutné obnovit své rozhodnutí pro Boha a otevřít se působení Ducha svatého, který může změnit i dnešní svět.

K zamyšlení nad touto svátostí nám mohou pomoci tato každodenní postní rozjímání, která připravili kněží uherskobrodského děkanátu.

Celý příspěvek

Fireproof – skvělý film o manželství on-line

Je možné zachránit manželství, když se vztah mění v sérii obviňování a napadání, kdy pýcha nutí člověka myslet jen na sebe? Film dává odpověď plnou naděje. Film Fireproof (V jednom ohni, 2008, režie Alex Kendrik) nepatří mezi finančně nákladné s velkou výpravou, možná i poselství je poněkud přímočařejší. Proč ale touto cestou nepřijmout, že Bůh nabízí jasnou pomoc tomu, kdo se mu dá k dispozici v této komplikované době?

Film je v českém dabingu a je možné jej shlédnout on-line. Doporučujeme.

Celý příspěvek

Obnovená liturgie žádá rozdělení služeb

Text k zamyšlení u příležitosti 6. neděle v mezidobí | 12. února 2012

Každý člověk přichází na svět s nějakým nadáním. Své schopnosti využíváme v každodenním životě v práci, v rodině i církvi. Mnoho lidí si ale říká: „Proč bych měl dělat něco pro farnost či pro církev? Co z toho budu mít?“

Celý příspěvek

Biřmování 2012 – 10. setkání

Pátek 17. února 2012 v 19.00 hodin

Téma: Bible (zpytování svědomí na základě 15. kapitoly Lukášova evangelia, nejstarší opisy Písma, Kumrán)

Související materiály:

  1. Kumránské svitky
  2. Nabídka České biblické společnosti (prohlédnout si dostupné formáty Bible, hledat ekumenický překlad včetně deuterokanonických knih)
  3. Odkazy na různé osvědčené elektronické verze (pro mobilní zařízení a počítače) naleznete v této rubrice později.

Viditelný svět

Text k zamyšlení u příležitosti 5. neděle v mezidobí | 5. února 2012

Nejedno malé dítě napadne občas otázka: „Opravdu stvořil Bůh všechno? I bacily? A proč?“ „Aby na nich zjevil svou moc a lásku, kterou chová k člověku.“ Ano, i takto lze odpovědět.

Celý příspěvek

Biřmování 2012 – 9. setkání

Pátek 10. února 2012 v 19.00 hodin

Téma: Bible (literární a duchovní přístup k Písmu, práce s textem Lk 15,11-32)

Zde jsou také přiloženy modlitby před a po četbě Písma svatého:

Celý příspěvek

Přírodní symboly

Text k zamyšlení u příležitosti svátku Uvedení Páně do chrámu | 2. února 2012

Liturgie je plná symbolů, které jsou viditelným znamením neviditelných skutečností. I sám Kristus mluvil často v podobenstvích, protože si byl vědom toho, že člověk nemůže Boha zcela pochopit, dokonale vstoupit do jeho tajemství. Skrze jednoduché předměty a znamení, symboly, si uvědomujeme skutečnosti, které bychom jinak chápali jen obtížně nebo vůbec. My se dnes na některé z těchto symbolů blíže podíváme. Stejně jako je člověk součástí Božího stvořitelského díla, je jeho součástí i příroda. Proto celá řada symbolů právě z přírody pochází.

Celý příspěvek

Uskutečnění věčného Božího plánu

Text k zamyšlení u příležitosti 4. neděle v mezidobí | 29. ledna 2012

V evangeliu jsme dnes slyšeli, jak zlý duch křičí na Ježíše: „Co je ti do nás, Ježíši Nazaretský! Přišel jsi nás zahubit? Vím, kdo jsi: Svatý Boží!“ I když bychom měli brát do úst Ježíšova odmítavá slova vůči Zlému, kolik lidí dnes naopak přejímá postoj zlého ducha: „Co je ti do nás, Pane Bože! Proč bychom tě měli poslouchat? Žít podle svědomí a přikázání? Modlit se a brát ohled na ty ostatní!? Vždyť život bez tebe je mnohem pohodlnější a jednodušší…“ Je to hlas sobectví a pýchy, hlas, který neví co odmítá a zavrhuje. Dnes se máme zamyslet nad tím, jak si člověk škodí, když vyhání Boha ze svého života.

Celý příspěvek