Jste návštěvník | Dnešních návštěv

Duch svatý

Nomen omen

Text k zamyšlení u příležitosti slavnosti Nejsvětější Trojice | 22. května 2016

„Nomen omen“ je latinské přísloví, které připomíná, že jméno nějak vypovídá o svém nositeli. U nás, kde má mnoho lidí stejné příjmení, přicházejí na řadu nejrůznější přezdívky, aby se rozeznalo, koho máme na mysli, kdo je elektrikář, kdo automechanik apod.

Celý příspěvek

Kubík: slavnost Seslání Ducha Svatého

Nabízíme několik fotografií ze slavnosti Seslání Ducha Svatého, jak ji prožívaly děti v Kubíkovi.

Fotogalerie: Kubík: slavnost Seslání Ducha Svatého
(Foto: M. Mošťková)

Přijď, Duchu Svatý

Text k zamyšlení u příležitosti slavnosti Seslání Ducha Svatého | 15. května 2016

Je až s podivem, jak si náš národ vzpomene na národní hrdost, když se našim hokejistům na Mistrovství světa začne dařit. Ovšem celé vlastenectví utichá spolu se slávou těchto sportovců. Podobné probuzení může nastat i ve světě našeho duchovního života. Je to právě Duch Svatý, který nás burcuje ke křesťanské hrdosti. Akorát s tím rozdílem, že nejde o sezónní záležitost, jeho obdarování je, když mu to dovolíme, trvalé.

Celý příspěvek

Jákob – prázdninové vydání 2015

Vyšlo nové číslo farního časopisu Jákob – prázdninové vydání. Zde jej naleznete v elektronické podobě.

j_2015_02

Slavnost Seslání Ducha svatého – oslava života

Text k zamyšlení u příležitosti slavnosti Seslání Ducha svatého | 24. května 2015

Jde o jeden ze tří největších křesťanských svátků. Jeden kněz se proto ptal svých farníků, co o této slavnosti ví. Přišel za skupinou mužů, kteří jsou každou neděli v kostele a zeptal se: „Co byste řekli o Slavnosti Ducha svatého?“ A dočkal se odpovědi: „No, naši otcové říkali: Na Svatý Duch, do vody buch.“ A víc z nich nedostal. Zeptal se dětí v náboženství a ty mu řekly, že na Svatého Ducha se jezdí na pouť. To pana faráře potěšilo. Radost ho však přešla, když se zeptal: „A proč se tam jezdí?“ A děti mu vysvětlily: „Protože jsou tam kolotoče!“ Nakonec se zeptal ještě žen a ty mu vyložily, že po Svatém Duchu se mění plachty na oltáři. Tak vnímali jeho farníci tuto velikou slavnost. A jak ji vnímáme my?

Celý příspěvek

Svatodušní novéna

Od pátku po slavnosti Nanebevstoupení Páně se celá církev po devět dní modlí o nové vylití Ducha svatého. Poprvé se takto před letnicemi modlili Ježíšovi učedníci spolu se ženami, s Ježíšovou Matkou Marií a s Ježíšovými příbuznými (srov. Sk 1,14). Přizvěme tedy i Pannu Marii, aby se modlila s námi o nové letnice v našem životě a v životě církve.

Ať už v rodině, ve společenství, s přáteli či sami si udělejme čas a využijme texty k rozjímání od P. Vojtěcha Kodeta nebo se alespoň pomodleme svatodušní hymnus (Přijď, Tvůrce Duchu svatý nebo Přijď, ó Duchu přesvatý), popř. každý den přidejme ke své osobní modlitbě desátek růžence (který Ducha svatého seslal).

Vykopat hřivny

Text k zamyšlení u příležitosti 33. neděle v mezidobí | 16. listopadu 2014

K dnešnímu evangeliu o hřivnách můžeme připojit ještě jeden příběh. Vypráví o satanovi, který posílá na zem své služebníky a ptá se, jak budou ničit lidi. První zloduch říká: „Obléknu si plášť vědce a budu učit, že Bůh neexistuje.“ Tu mu satan odpoví: „To je marná snaha, lidé se rodí se sklonem k víře a je těžké vyrvat jim ho ze srdce.“ Druhý zloduch pravil: „Budu lidem říkat, že peklo neexistuje a že mohou klidně hřešit.“ Satan na to pravil: „Tím je ošálíš jen na chvíli, protože brzy zjistí, že jim hříchy přináší neštěstí a působí problémy.“ Třetí zloduch na to prohlásil: „Já namluvím lidem, že se dá vše odložit. Že není nic, co by se muselo udělat hned a tady.“ Satan se ušklíbl: „Pusť se do práce, ty oklameš mnoho lidí a vženeš je nám do náruče.“

Celý příspěvek

Pastýřský list Letnice 2014

Drazí přátelé,

v Roku rodiny jsme doputovali k Letnicím. Ježíš Kristus, když naplnil své vykupitelské poslání na zemi a jako vítěz nad hříchem a smrtí se navrátil ke svému Otci, seslal své církvi Svatého Ducha, aby on naplnil, co Kristus hlásal, aby uskutečnil Boží království na zemi. O Letnicích se uskutečňuje nové stvoření. Naplňují se starozákonní proroctví: Vložím svůj zákon do jejich nitra. Dám vám nové srdce, vložím do vás nového ducha. Ten, který nepřišel zákon zrušit, ale naplnit, v den, kdy si Izraelité připomínali přijetí Zákona na hoře Sinaj, odevzdal své církvi Ducha Svatého jako nový, duchovní zákon. Kdo má Ducha Svatého, miluje, tedy zachovává největší přikázání, přikázání lásky k Bohu a bližnímu.

Celý příspěvek

Novéna k Duchu svatému v obrazech

Nabízíme obrazové shrnutí svatodušní novény od P. Vojtěcha Kodeta, resp. její hlavní myšlenky.

novena

Svatodušní novéna

Od pátku po slavnosti Nanebevstoupení Páně se celá církev po devět dní modlí o nové vylití Ducha svatého. Poprvé se takto před letnicemi modlili Ježíšovi učedníci spolu se ženami, s Ježíšovou Matkou Marií a s Ježíšovými příbuznými (srov. Sk 1,14). Přizvěme tedy i Pannu Marii, aby se modlila s námi o nové letnice v našem životě a v životě církve. Nejlépe by bylo, kdybychom se mohli tyto dny scházet na modlitbu v nějakém společenství nebo ve vlastní rodině.

Můžeme si udělat více času na modlitbu a využít texty k rozjímání od P. Vojtěcha Kodeta nebo se alespoň pomodlit svatodušní hymnus (Přijď, Tvůrce Duchu svatý nebo Přijď, ó Duchu přesvatý), popř. každý den přidat ke své osobní modlitbě desátek růžence (který Ducha svatého seslal).