Jste návštěvník | Dnešních návštěv

eucharistie

Já jsem cesta, pravda a život

Text k zamyšlení u příležitosti 5. neděle velikonoční | 18. května 2014

Dnešní evangelium začíná milým příslibem, že máme v nebi připravené místo a na toto místo nás Kristus doprovodí. To je dobrá zpráva. Máš v nebi připravené místo. Bůh, andělé, svatí, tví spasení přátelé tě tam čekají. Toto vědomí nás těší a osvobozuje od strachu a smutku ze smrti.

Celý příspěvek

Pastýřský list Velikonoce 2014

Drazí bratři a sestry,

dnes jsme plní velikonoční radosti, protože Kristus vstal z mrtvých. On zvítězil a s ním všichni, za které se obětoval. Co to znamená pro nás a pro naše rodiny? Podívejme se v duchu na setkávání prvotní církve se Zmrtvýchvstalým.

Celý příspěvek

Adorační den 2014

Všichni jste srdečně zváni k prožití Adoračního dne naší farnosti.
V úterý 1. dubna 2014 se připojíme k nepřetržité adoraci, která probíhá v jednotlivých farnostech olomoucké arcidiecéze po celý rok.
Tento den je také dnem modliteb a obětí za kněžský seminář.

Celý příspěvek

Rozhodnout se pro přátelství s Bohem

Text k zamyšlení u příležitosti 6. neděle v mezidobí | 16. února 2014

Největším problémem, který lidé ve svém životě řeší, je problém zla. Setkáváme se s ním na každém kroku. Jednak je to zlo přirozené – nemoc, bolest, smrt. S tím se ještě nějak smířit dokážeme. Jsou to následky prvotního hříchu. Dědictví, které nás vzdálilo od Boha. Pak je zlo horší – mravní, kdy se sami lidé dopouštějí zla. Utiskování, okrádání, křivdy či zabíjení. S takovým jednáním se neumíme smířit. Vnucuje se tedy otázka: Proč to Bůh dopouští? Proč tomu nezabrání? Dnešní první čtení praví, že „Bůh je všemohoucí a všechno vidí, zná každý lidský skutek.“ Zná tento svět skrz naskrz. Zná minulost, přítomnost i budoucnost. Celý příspěvek

Představení prvokomunikantů 2014

Fotogalerie: Představení prvokomunikantů 2014

O svátku Uvedení Páně do chrámu (Hromnice) proběhlo tradiční žehnání svící, ale i žehnání repliky Hýblova kříže. Při mši svaté byly také představeny děti, které se letos připravují k prvnímu svatému přijímání.

Celý příspěvek

Jákob – podzimní vydání 2013

Vyšlo nové číslo farního časopisu Jákob – podzimní vydání 2013. Zde jej naleznete v elektronické podobě.

První svaté přijímání 2013

Fotogalerie: První svaté přijímání 2013

Celý příspěvek

Slavnost Těla a Krve Páně 2013

Fotogalerie: Slavnost Těla a Krve Páně 2013

Celý příspěvek

Pastýřský list na slavnost Seslání Ducha Svatého 2013

Drazí přátelé,

sestoupením Ducha Svatého na apoštoly se dovršila jejich formace a oni přijali zodpovědnost za život a rozvoj církve. I pro nás, kteří prožíváme Rok víry, je dnešek dovršením naší duchovní obnovy a dnem vyslání budovat církev, jejíž členové nežijí podle těla, ale podle Ducha (Řím 8,4). Dnes znovu prožíváme Boží příslib: Dám vám nové srdce, vložím do vás nového ducha (Ez 36,26). Ti, kdo se nechávají vést Božím Duchem, jsou Boží synové (Řím 8,14), ujistil nás dnes apoštol Pavel.

Celý příspěvek

Neděle Božího milosrdenství

Na první neděli po Velikonocích se slaví Svátek Božího milosrdenství. Neděli Božího milosrdenství stanovil sv. Jan Pavel II. v den svatořečení polské řeholnice Faustyny Kowalské – 30. dubna 2000. Zde nabízíme jednu z myšlenek jejího Deníčku:

Celý příspěvek