Jste návštěvník | Dnešních návštěv

modlitba

Osobní setkání

Text k zamyšlení u příležitosti 4. neděle v mezidobí (Mk 1,21-28) | 28. ledna 2018

Na otázku, jestli máme rádi zubaře, většina lidí asi odpoví, že ne. Nemají nic proti osobě lékaře, jsou nakonec rádi, když jim pomůže, ale bojí se léčby, která bývá nepříjemná a bolestivá. A tento strach často zastíní rozum a ovládne emoce. A podobný postoj má mnoho lidí i vůči Bohu. Celý příspěvek

Jákob – doba adventní a vánoční 2017

Vyšlo nové číslo farního časopisu Jákob – doba adventní a vánoční 2017. Zde jej naleznete v elektronické podobě.

Cestička k Bohu

Jak již víte, Centrum pro rodinný život v Olomouci připravilo tzv. Cestičku k Bohu, díky které můžete ve svých rodinách lépe prožít všechna období liturgického roku, který začíná právě 1. nedělí adventní. Plakát Cestičky k Bohu lze získat v zákristii nebo si ji stáhnout a nechat vytisknout (nejlépe ve formátu A2). Plakát ke stažení, stejně jako metodiku pro děti či dospělé, naleznete na webu Centra pro rodinný život.

Jak milovat Boha, bližního, sebe?

Text k zamyšlení u příležitosti 30. neděle v mezidobí (Mt 22,34-40) | 29. října 2017

Ptala se jedna mladá slečna maminky: „Jak se pozná, že někoho miluji?“ Máma se usmála a pravila: „Myslíš na něho, toužíš, aby ti byl blízko, je ti krásně, když jste spolu. Snažíš se ho poznat, nasloucháš tomu, co ti říká, a chceš mu dělat radost. Když jste spolu, čas vám rychle utíká, kdežto když jste sami, tak se vleče. Vytrvale zdoláváš překážky, které vás rozdělují, a buduješ mosty, které by vás mohli spojit.“

Celý příspěvek

Jákob – podzimní vydání 2017

Vyšlo nové číslo farního časopisu Jákob – podzimní vydání. Zde jej naleznete v elektronické podobě.

Spasitel celého světa

Text k zamyšlení u příležitosti 20. neděle v mezidobí (Mt 15,21-28) | 20. srpna 2017

Jeden profesor měl přednášku na téma: Iesous Christos Theanthropos, Ježíš Kristus Bohočlověk. V jejím závěru vyzval studenty, aby vypsali z Bible situace, ve kterých se projevuje Ježíšovo lidství a ve kterých se zjevuje jeho božství. Mezi projevy Ježíšova lidství zařadili studenti to, že Ježíš jedl a pil, modlil se, plakal nad Lazarem, potil se krví v Getsemanské zahradě… Jako projev jeho Božství označili různé zázraky, zvláště pak jeho zmrtvýchvstání. Při diskuzi pak přišlo i na úryvek o kananejské ženě, která prosí o pomoc pro svou dceru. Někteří studenti soudili, že zde Ježíš jednal na základě své lidské přirozenosti. Argumentovali vznesením otázky: „Jak by mohl milující Bůh jednat tak tvrdě a necitlivě? Jak by mohl tu nebohou ženu odmítat slovy: „Není správné vzít chléb dětem a hodit ho psíkům?“

Celý příspěvek

Bůh s námi

Text k zamyšlení u příležitosti 19. neděle v mezidobí (Mt 14,22-33) | 13. srpna 2017

Jak v úryvku starozákonního čtení, tak v evangeliu slyšíme o víře v Boha, který je s námi. V hlučném světě, který nás neustále obklopuje nějakými podněty, čekáme, že i Bůh promluví pronikavým hlasem. Ale Bůh není ani v zemětřesení či vichřici, je v šumu jemného vánku. A právě toto je důvod, aby i Ježíš odešel a o samotě se modlil. To chtěl ostatně udělat už před velkým zázrakem nasycení zástupu, ale příchozí mu to neumožnili, činí to tedy nyní. Učedníky posílá napřed. Celý příspěvek

Setkání s Boží mocí a láskou

Text k zamyšlení u příležitosti svátku Proměnění Páně (Mt 17,1-9) | 6. srpna 2017

Jan Maria Vianney v jednom ze svých kázání hovoří o modlitbě: Člověk má krásný úkol a poslání: modlit se a milovat. Modlete se tedy a milujte, v tom spočívá štěstí člověka na zemi. Modlitba není nic jiného než sjednocení s Bohem. Kdo má srdce čisté a spojené s Bohem, cítí v sobě balzám, sladkost, která ho naplňuje rozkoší; obklopuje ho podivuhodné světlo. V tomto důvěrném sjednocení jsou Bůh a duše jako dva dohromady slité kusy vosku; nelze je už rozdělit. Byli bychom si zasloužili, abychom se nesměli modlit. Ale Bůh nám ve své dobrotě dovolil, abychom s ním rozmlouvali. Naše modlitba je kadidlem, které přijímá s největším zalíbením. Děti moje, vaše srdce je sice malé, ale modlitba ho rozšiřuje a činí ho schopným milovat Boha. Modlitba nám dává předtuchu nebe, sestupuje k nám kousek ráje. Nikdy nás neponechá bez sladkosti; vylévá se do duše jako med a osladí všechno. Strasti se při dobré modlitbě rozplynou jako sníh na slunci. (z katechezí svatého faráře arského o modlitbě)

Celý příspěvek

Já vás občerstvím

Text k zamyšlení u příležitosti 14. neděle v mezidobí (Mt 11,25-30) | 9. července 2017

Jeden podnikatel řekl knězi: „Kdybych se měl v džungli dnešního světa chovat podle vašich představ, nikdy nedosáhnu úspěchu.“ A kněz mu odvětil: „To záleží na úhlu pohledu. Vy považujete za úspěch hmotné bohatství, já považuji za úspěch čisté svědomí. Vy chcete obstát před světem, já před Bohem. Vašim cílem je pozemské štěstí, mým věčná blaženost.“

Celý příspěvek

Láska k Bohu na prvním místě?

Text k zamyšlení u příležitosti 13. neděle v mezidobí (Mt 10,37-42) | 2. července 2017

Je-li v našem životě Bůh na prvním místě, jsou všichni a všechno na správném místě. Láskyplný vztah s Bohem nám pomáhá nalézt vyrovnaný vztah k ostatním lidem i k celému světu. To je důležitá pravda skrytá v dnešním evangeliu.

Celý příspěvek