Jste návštěvník | Dnešních návštěv

odpuštění

Pastýřský list pro první neděli postní 2014

Drazí bratři a sestry, milé děti,

už máme za sebou několik měsíců Roku rodiny. Pokud jste přijali mou adventní výzvu, udělali jste v rodinách společnou zkušenost s modlitbou, se společným otevřením se Bohu. O Vánocích jsme přidali cvičení vzájemné lásky. Modlitba nás otevírá pro Boha a Boží láska, kterou si navzájem darujeme, umožňuje zkušenost Boží blízkosti, radostnou vánoční atmosféru po celý rok. Nyní jsme vstoupili do doby velkého postu, kterým se připravujeme na Velikonoce, na dar vykoupení.

Celý příspěvek

Lze být dokonalým?

Text k zamyšlení u příležitosti 7. neděle v mezidobí | 23. února 2014

Když dobře nasloucháme slovům dnešního evangelia, slyšíme o velké výzvě. První výzva nás chce nasměrovat k přechodu od starozákonního smýšlení ke smýšlení Nového Zákona. Spravedlnost nespočívá v tom, že naservíruji stejnou dávku zlého tomu, kdo se proti mně provinil. Odplatou zlým a zlé se zlo množí. Odpuštěním se tento svět uzdravuje. Druhá výzva nás vede k lásce. Lásce k nepřátelům. Není vyšší spravedlnosti než to, že provinilce svěřím do rukou Boha. Ne kvůli Božímu trestu, ale proto, že jen Bůh může všechny okolnosti správně posoudit. Nemluvě o tom, že přání Božího požehnání komukoli z našich nepřátel přináší požehnání i nám samotným. Podtrženo sečteno: jsme zváni k dokonalosti. Boží dokonalosti.

Celý příspěvek

Vítězné ilustrace dětí 2014

Děti ze třetí třídy opět dostaly soutěžní úkol namalovat ilustraci k podobenství O marnotratném synu neboli milosrdném otci.

Celý příspěvek

Vězení a radost

Text k zamyšlení u příležitosti 3. neděle adventní | 15. prosince 2013

Dnešní neděle nese název Gaudete. Radujte se. Z čeho se máme radovat? Cestu k odpovědi začneme u dnešního evangelia.

Celý příspěvek

Starozákonní eschatologie

Pojem eschatologie je ze dvou řeckých slov: eschatos – poslední a logos – nauka. Eschatologie je nauka o konci člověka a světa, jak ho dnes známe. Pomocí proroctví nás uvádí do budoucnosti a naznačuje, co nás čeká. Je plná obrazů a může se týkat budoucnosti blízké i vzdálené.

Celý příspěvek

Bůh je shovívavý

Rodiče dospívajících dětí řeší občas bolestivý spor. Jednoho dne přijde jejich ratolest s tvrzením: „Vy mě nemáte rádi! Kdybys mě měl rád, tak mi dovolíš…, kdybys mě měla ráda, nebudeš mi zakazovat…“ A následuje množství různých věcí počínaje mobilem a konče kamarády. Kdybyste mě měli rádi, nebudete mi nic přikazovat… dáte mi zázemí, peníze a svobodu a necháte mě užívat si života.

Celý příspěvek

Zápas o víru

Text k zamyšlení u příležitosti 26. neděle v mezidobí | 29. září 2013

Téma této neděle může být jakýmsi duchovním projektem farnosti, protože ukazuje směr k předávání a prožívání víry v rodině  ve farnosti.

„Usiluj o spravedlnost, zbožnost, víru, lásku, trpělivost, mírnost. Dobře bojuj pro víru, zmocni se věčného života. Uchovej nauku bez poskvrny a bez úhony až do slavného příchodu našeho Pána Ježíše Krista“ (1 Tim 6,11-16).

Celý příspěvek

Peklo

Text k zamyšlení u příležitosti 21. neděle v mezidobí | 25. srpna 2013

„Pane, je málo těch, kdo budou spaseni?“ Na tuto otázku Ježíš odpovídá: Spásu máte ve svých rukou. Vy rozhodujete, kde skončíte. Jedna z možností je stav nazývaný peklo. Pro mnoho lidí je pojem pekla pohádkový mýtus, ale zde nejde o výmysl lidí. Je třeba ho brát vážně a nepodceňovat nebezpečí, které v sobě skrývá.

Celý příspěvek

Základní ctnost spravedlnosti

Text k zamyšlení u příležitosti 20. neděle v mezidobí | 18. srpna 2013

Dnes máme uvažovat o spravedlnosti. Je to ctnost, kterou si lidé často vykládají špatným způsobem. Dát každému, co mu patří. Tato definice v sobě skrývá nemalé nebezpečí.

Celý příspěvek

Závažnost hříchu

Text k zamyšlení u příležitosti 19. neděle v mezidobí | 11. srpna 2013

V jedné nemocnici přišel kněz posloužit nemocnému svátostmi. Začali svátostí smíření a kněz se zeptal: „Máte nějaké těžké hříchy?“ Tu mu nemocný odpověděl: „Ano, mám všechny.“ „To mi chcete říci, že jsou všechny vaše hříchy těžké?“ podivil se kněz. „Jo. A čím blíž jsem smrti, tím jsou těžší,“ vysvětlil nemocný.

Celý příspěvek