Jste návštěvník | Dnešních návštěv

odpuštění

Str. 4 z 6« První...23456

Zločin a pokání

Text k zamyšlení u příležitosti 11. neděle v mezidobí | 16. června 2013

Ruský spisovatel F. M. Dostojevskij napsal poutavý román Zločin a trest. Líčí v něm příběh mladého muže, který zavraždil lichvářku, které dlužil větší sumu peněz. Líčí nejen jeho zločin, ale i výčitky svědomí, které ho po činu pronásledovaly. Pokoje nakonec dosáhl tím, že se přiznal a podstoupil trest. Proto název románu Zločin a trest. Dnešní čtení bychom mohli nadepsat podobně, ale místo Zločin a trest bychom mohli napsat Zločin a pokání. Celý příspěvek

Ekumenické hnutí

Text k zamyšlení u příležitosti 5. neděle velikonoční | 28. dubna 2013

Proč se křesťané nedokázali ani po dvou tisících letech sjednotit v jedné církvi? Můžeme říci, že pro lidskou hříšnost a hloupost. V dnešním evangeliu jsme slyšeli, jak nás Ježíš vybízí: „Nové přikázání vám dávám: Milujte se navzájem; jak jsem já miloval vás, tak se navzájem milujte vy. Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku k sobě navzájem“ (Jan 13,34n).

Celý příspěvek

Zjevení Janovo

Text k zamyšlení u příležitosti 2. neděle velikonoční | 7. dubna 2013

Po celou dobu velikonoční nás budou ve druhém čtení provázet úryvky z knihy Zjevení. Tato kniha je nazývána také Apokalypsa. Co to slovo znamená? Slovo apokalypsis se dá přeložit jako zjevení či odhalení. Tato podobná slova se dají vnímat dvěma velmi rozdílnými způsoby.

Celý příspěvek

Kristova oběť

Text k zamyšlení u příležitosti 5. neděle postní | 17. března 2013

Dnešní téma začněme povídáním o hříchu. Hřích je jako past. Na povrchu je lákavá návnada – pokušení, které slibuje požitek a štěstí. Když se pro ně rozhodneme a vztáhneme po něm ruku, stáhne nás do hluboké jámy.

Celý příspěvek

Vítězné ilustrace dětí 2013

Děti ze třetí třídy opět dostaly soutěžní úkol namalovat ilustraci k podobenství O marnotratném synu neboli milosrdném otci.

Celý příspěvek

Osobní soud

Text k zamyšlení u příležitosti 32. neděle v mezidobí | 11. listopadu 2012

V druhém čtení jsme slyšeli větu: „… lidem je určeno, že musí jednou umřít, a pak nastane soud…“ Umřeme a pak nastane soud. Pro někoho dobrá zpráva, že bude sjednána spravedlnost, pro jiného vážné varování a výzva: Dej si svůj život do pořádku. Čiň pokání, dokud máš čas.

Celý příspěvek

Odkud je zlo, proč ho Bůh dopouští?

Text k zamyšlení u příležitosti 14. neděle v mezidobí | 8. července 2012

Jednoho dne přišli mniši za opatem s těžkou otázkou: „Odkud se vzalo zlo, když ho nestvořil Bůh?“ Opat se zamyslel a pravil: „Bůh nestvořil zlo, ale stvořil člověka. Aby se člověk Bohu podobal, aby mohl milovat, dostal svobodu. Svoboda znamená, že se mohu rozhodnout pro to, co je dobré. Ale taky znamená, že to mohu odmítnout. A když odmítnu dobro, dovolím zlu, aby vstoupilo do světa a do mého života. Celý příspěvek

21. číslo časopisu Milujte se!

Upozorňuji na poslední číslo křesťanského časopisu Milujte se!, které svým obsahem může obohatit zvláště biřmovance, ale nejen je. Mezi tématy 21. čísla naleznete mimo jiné manželství, svátost smíření, stvoření, pomluva, umělé oplodnění, sebeukájení, láska a sex.

Celý časopis zdarma stahujte zde a čtěte v počítači či nejrůznějších elektronických zařízeních a čtečkách.

Celý příspěvek

Naděje v nové nebe a novou zemi

Text k zamyšlení u příležitosti 7. neděle velikonoční | 20. května 2012

Slavnost Nanebevstoupení Páně, kterou jsme oslavili, může být velikým povzbuzením v našem pozemském putování. Učí nás důležité věci: Když jsme unavení a nešťastní ze světa, který nás obklopuje, máme pozvednout svou mysl a upřít ji na cíl, který nám Bůh slíbil. Máme myslet na nové nebe a novou zemi. To je budoucnost, ke které směřujeme ve spojení s Ježíšem, to je naše radost.

Celý příspěvek

Velikonoční pozdrav otce arcibiskupa 2012

Drazí bratři a sestry,

každému z Vás přeji opravdovou velikonoční radost z vítězství Krista, i z jeho vítězství v našich srdcích. Kéž radost z Boha se stane naší silou a cestou k proměně světa. I nám, kteří jsme dostali dar víry, se Kristus dal poznat jako učedníkům po vzkříšení. I nás posílá do světa, abychom byli svědky jeho vítězné lásky. I nám přináší pokoj jako plod odpuštění, abychom ho mohli zprostředkovat dalším. I nám nabízí oheň Svatého Ducha, abychom mohli zapálit pro Krista aspoň naše nejbližší okolí.

Celý příspěvek

Str. 4 z 6« První...23456