Jste návštěvník | Dnešních návštěv

vzkříšení

Str. 3 z 3123

Velikonoční pozdrav otce arcibiskupa 2012

Drazí bratři a sestry,

každému z Vás přeji opravdovou velikonoční radost z vítězství Krista, i z jeho vítězství v našich srdcích. Kéž radost z Boha se stane naší silou a cestou k proměně světa. I nám, kteří jsme dostali dar víry, se Kristus dal poznat jako učedníkům po vzkříšení. I nás posílá do světa, abychom byli svědky jeho vítězné lásky. I nám přináší pokoj jako plod odpuštění, abychom ho mohli zprostředkovat dalším. I nám nabízí oheň Svatého Ducha, abychom mohli zapálit pro Krista aspoň naše nejbližší okolí.

Celý příspěvek

Požehnané Velikonoce 2012

Přeji nám všem k těmto velikonočním svátkům:

  • aby každý pokřtěný toužil po daru víry,
  • aby každý věřící byl poznat podle svého života, podle radostného naplňování svých povinností,
  • aby každý, komu bylo jakkoli ukřivděno, hledal cestu usmíření… pak můžeme mít jistotu, že Kristus nezemřel nadarmo.

Požehnané svátky velikonoční přeje P. Ladislav

Smlouva v Písmu svatém

Text k zamyšlení u příležitosti 1. neděle postní | 26. února 2012

Když se někdo vydává na cestu, má mít na paměti svůj cíl. My se vydáváme na putování postní dobou, a tak si připomeňme jeho cíl: tím je oslava Ježíšovy smrti a jeho zmrtvýchvstání. Jde o oslavu Nové, věčné smlouvy, kterou s námi uzavírá Bůh a která nás vybízí: „Umři s Ježíšem tomuto světu a narodíš se pro život věčný.“ Abychom tuto smlouvu dobře chápali, máme si připomenout, co jí v dějinách spásy předcházelo. Že totiž nejde jen o nás, ale o celé dějiny církve a všechny generace Starého zákona, které směřovaly k tomu, co můžeme my dnes prožívat.

Celý příspěvek

Velikonoční tajemství

Text k zamyšlení u příležitosti 4. neděle velikonoční | 15. května 2011

Být nesmrtelný je touha vepsaná do přirozenosti člověka. Když pomineme snažení všemožných alchymistů a lékařů, podívejme se na velkolepé stavby, slavné činy či tvorbu „nesmrtelných“ uměleckých děl, kterými člověk touží naplnit svou touhu po nesmrtelnosti.

Nám křesťanům je svěřeno velké tajemství – velikonoční tajemství. Totiž, že k věčnému životu a věčné slávě vede jediná cesta – poznání a přijetí Ježíše Krista.

Celý příspěvek

Třetího dne vstal z mrtvých

Text k zamyšlení u příležitosti 2. neděle velikonoční | 1. května 2011

Ježíš vstal z mrtvých. To je základ a zároveň největší tajemství víry.

Ježíšovo zmrtvýchvstání je tak mimořádnou událostí, že jí v první chvíli nemohli uvěřit ani ti, kdo se se zmrtvýchvstalým Kristem osobně setkali. Prázdný hrob je pro všechny velká otázka. A v tu chvíli přichází skutečnost přesahující dějiny. Ježíš se zjevuje živý, s tělem, kterého je možné se dotknout, s ranami, které jasně připomínají právě prožité události.

Celý příspěvek

Doba velikonoční

Velikonoce začínáme vigilií slavnosti Zmrtvýchvstání Páně, která se slaví v noci ze soboty na neděli. Od této neděle (slavnost Zmrtvýchvstání Páně) po celý týden až do 2. neděle Velikonoční (neděle Božího milosrdenství) slavíme tzv. velikonoční oktáv – tedy Velikonoce.

Doba velikonoční pak trvá dále celých 50 dnů a končí slavností Seslání Ducha svatého.

Pastýřský list Velikonoce 2011

Drazí bratři a sestry,

naplnila nás velikonoční radost, protože jsme spolu s Kristem přešli ze smrti do života. V postní době jsme se letos zvlášť připravovali na obnovu křtu, který má pro člověka zásadní význam, protože mění jeho hodnotu. Ve křtu jsme dostali poklad, který nám Pán Ježíš získal svou smrtí na kříži. Dostali jsme Boží život a jsme Božími dětmi. Nesmíme se povyšovat nad druhé lidi, ale kdybychom nebyli hrdí na svého otce, kterým je Bůh, byla by to nejen nevděčnost, ale i hloupost. Kdo má Ducha Svatého, nežije už jako člověk tělesný, ale duchovní, protože má Ducha.

Celý příspěvek

Požehnané Velikonoce 2011

Láskou Zeleného čtvrtku,
s vírou Velkého pátku,
v naději Bílé soboty,
k vítězství Velikonoční neděle.

Požehnané svátky velikonoční přeje P. Ladislav

Virtuální prohlídka baziliky Božího hrobu

Znovu, tak jako loni, nabízíme odkaz na virtuální prohlídku baziliky Božího hrobu v Jeruzalémě. Pod odkazem naleznete 9 míst, která si můžete prohlédnout ze všech stran a do všech detailů. Od nádvoří před bazilikou až po samotný interiér kaple na místě Kristova hrobu.

Celý příspěvek

Velikonoční třídení

Text k zamyšlení u příležitosti 5. neděle postní | 10. dubna 2011

Pro nás křesťany jsou nejdůležitější dny v roce tři dny o Velikonocích. Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota a Neděle zmrtvýchvstání. Podle židovské tradice začíná nový den po západu slunce. Večer Zeleného čtvrtku lze tedy přiřadit ke dni dalšímu. Stejně tak, když v sobotu zapadne slunce, začínáme slavit neděli – den Zmrtvýchvstání Páně. Jsou to tři dny, kdy zakoušíme, prožíváme ten nejcennější dar, dar odpuštění hříchů a věčného života. K tomu, aby nás Velikonoce obdarovaly pravou a hlubokou Boží radostí, je třeba, abychom je prožili od začátku až do konce.

Celý příspěvek

Str. 3 z 3123