This error message is only visible to WordPress admins

Error: No feed with the ID 1 found.

Please go to the Instagram Feed settings page to create a feed.

Rady

Pastorační rada spolupracuje s farářem při vytváření farní obce tak, aby byla živým společenstvím věřících podle slov: „Obec věřících měla jedno srdce a jednu duši“ (Sk. 4,32). Pro plodnou činnost pastorační rady je společná modlitba a vzájemná důvěra mezi všemi zúčastněnými základním předpokladem. Připravenost k spolupráci, k vzájemnému naslouchání a porozumění je nezbytná.

(ze Stanov pastorační rady farnosti arcidiecéze olomoucké)

Pastorační rada pro rok 2019 – 2023

Čičelová Eliška
Gabrielová Ludmila
Holeček Otto
Jakoubek Dominik
Jakoubek Miroslav
Mikuláštíková Marie
Mikuláštíková Markéta
Moštková Marta
Mošťková Anna
Nevařilová Zdenka
Tvrdoň Jaroslav
Válek Antonín

K čemu slouží pastorační rada? (Výtah ze Stanov pastorační rady farnosti arcidiecéze olomoucké)

K úkolům pastorační rady zvláště náleží:

 • probouzet a prohlubovat vědomí spoluodpovědnosti za farní společenství a oživovat spolupráci členů,
 • získávat a připravovat členy farního společenství pro službu předávání víry a jejího prohlubování,
 • přinášet podněty a návrhy pro přípravu a slavení bohoslužeb a pro živou účast celého farního společenství na liturgii,
 • podporovat službu v charitativní a sociální oblasti a spolupracovat s místní charitou,
 • vidět zvláštní životní situaci různých skupin farního společenství a hledat účinnou pastorační a charitativní pomoc v jejich potřebách,
 • sledovat a promýšlet společenský a politický vývoj s jeho problémy, přinášet vhodné návrhy k jejich řešení, přijímat odpovídající opatření a provádět je,
 • koordinovat vzdělávací činnost ve farnosti, případně ji i provádět,
 • zastupovat zájmy a potřeby katolíků, křesťanů případně i ostatních spoluobčanů na veřejnosti,
 • probouzet a posilovat odpovědnost farního společenství za misie, za mír a rozvoj pozitivních hodnot ve světě,
 • hledat a budovat ekumenickou spolupráci v pastorační a charitativní činnosti,
 • podporovat katolická církevní sdružení a zařízení i volné iniciativy…
 • hledat přístup k těm, kteří jsou vzdáleni životu farního společenství,
 • pravidelně informovat farní společenství písemně i ústně o práci a problémech ve farnosti,
 • společnými úkoly a akcemi posilovat vědomí společenství,
 • v návaznosti na pastorační program diecéze určit pořadí úkolů, jež je třeba plnit,
 • spolupracovat při provádění lidových misií, při duchovních obnovách, při plánování a organizování bohoslužeb, při vydávání farních tiskovin, v péči o farní knihovnu, vývěsku, o farní kroniku apod.

Ekonomická rada pro rok 2019 – 2023

Jakoubek Miroslav
Vorba Jan
Zemek Jan

Úkolem ekonomické rady je mimo jiné napomáhat k tomu, aby majetek farnosti byl spravován šetrně, obezřetně a spolehlivě. Jmenovitě se ekonomická rada stará o zdroje příjmů a zajištění dalších potřeb farnosti.

(ze Stanov ekonomické rady farnosti arcidiecéze olomoucké)