Jste návštěvník | Dnešních návštěv

V Kristu mají dějiny svůj smysl

Text k zamyšlení u příležitosti 4. neděle adventní | 18. prosince 2011

Všichni známe plánování. Plánuje se doma, v práci, ve státě. Plány určují směr, dávají řád. Bez plánů se život a svět mění v chaos. Dnes se máme zamyslet na Božím plánem se světem. Když vidíme dnešní svět, může nás napadnout otázka: Opravdu má Bůh se světem nějaký plán? Když vidíme kolik je kolem nás zla a nespravedlnosti, říkáme si: Opravdu to všechno naplánoval milující Bůh?

Na tyto otázky je potřeba připomenout, že největší slabinou všech plánů je člověk. I sebelepší plány se mohou pokazit a zkomplikovat, když člověk zklame. A Bůh se rozhodl, že svůj plán postaví na spolupráci s člověkem. Kdybychom všichni naplno žili podle Božího plánu, svět by vypadal úplně jinak.

Naštěstí ne všichni lidé jsou k Božímu hlasu hluší a ke konání Boží vůle neochotní. Najdou se i tací, kteří rádi udělají, co jim Bůh radí. Díky nim je v dějinách lidstva vidět Boží stopa. Katechismus nám připomíná, že člověk může Boha poznat z Jeho díla. Takové poznání je však nedokonalé, je to jen jedna z cest k poznání Boha. A tak nám Bůh pomáhá a dává se nám poznat ve zjevení. Skrze lidi, kteří byli ochotni mu otevřít své srdce, nám dává Bůh poznat sebe a svůj plán se světem, s námi. Skrze lidi, kteří byli ochotni se zříci sebe a konat jeho vůli, se jeho plán postupně uskutečňuje.

Bible uvádí mnoho takových příkladů, ale některé obzvlášť vynikají. Jedním z nich je Noe, muž spravedlivý. Poslouchá Boží hlas a koná podle jeho příkazů. Když přichází potopa je připraven. Ti kdo se mu posmívali, umírají. Noeho rodina stojí na začátku nového věku. Bůh skrze něho uzavírá smlouvu se všemi lidmi, smlouvu, že lidé nebudou pro své hříchy vyhlazeni, ale budou z nich zachráněni.

Pak přichází Abraham. Slyší Boží hlas a jde za ním do neznámé země. Neodepře Bohu nic, ani vlastního syna. Jak veliká je jeho víra. Bůh mu slibuje, že skrze něho dojdou požehnání všechny národy země. Kdo prokáže víru, přinese požehnání.

Následují mnozí proroci a králové, kteří poslouchají jako spravedlivý Noe a věří jako Abrahám. Díky tomu vidíme v dějinách veliké požehnání, které přináší život s Bohem.

Všechna proroctví a jejich naplnění pak směřují ke Kristu. Všechno co jsme potřebovali o Bohu vědět, zaznělo v dějinách spásy a dovršilo se v Kristu. To po čem lidé vždy toužili, dostali v něm. Svatý otec Benedikt XVI. k tomu říká:

„Pravdu, dobro a štěstí, které hledáte, má jméno a tvář; je to Ježíš z Nazareta.“

On nám jasně ukázal, jak nás Bůh miluje a otevřel nám cestu do nebe. Proroctvím Starého zákona můžeme pochopit, jen když je vztáhneme na Krista a Kristu můžeme plně rozumět, jen když se seznámíme s proroctvími. Proto je důležité studovat dávné texty a rozjímat nad nimi s pohledem upřeným na Ježíše. Jen tak nám vyvstane před očima Boží plán se světem. Jeho velikost a krása. Pak i uprostřed zmatků a hříchů světa pochopíme, že Bůh ví, čeho chce dosáhnou i jak toho dosáhnout. Pochopíme, že trpělivě čeká, až se najde někdo, kdo bude ochotný s ním spolupracovat.

Letos začíná Rok biřmování. Tato svátost nám pomáhá, abychom ve svém životě intenzivněji spolupracovali s Duchem svatým. Rozvíjeli své prorocké pomazání, kterého se nám dostalo při křtu. Pak i skrze nás může Bůh působit stejně jako skrze dávné proroky. I my můžeme vedeni Duchem svatým psát dějiny spásy. Chtějme poznávat Boží plán. Pro každého z nás má Bůh nějaké povolání, nějakou cestu, nějaký životní úkol.

Můžeme přinést veliké požehnání, když budeme mít spravedlnost a poslušnost Noeho, víru Abraháma a lásku a obětavost Krista. Pak se i skrze nás může naplňovat Boží plán s námi a s tímto světem.

786 Total Views 1 Views Today

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *