Jste návštěvník | Dnešních návštěv

Pastýřský list Advent 2017

Drazí přátelé,

vstupujeme dnes do Adventu, který je letos mimořádně krátký. To znamená, že máme málo času na vánoční přípravy, ale nemyslím jen na dárky a úklidy, ale především na přípravu nového vstupu Spasitele do současného světa, který potřebuje spásu.

Celý příspěvek

Těšíme se na roráty

Advent je krásný čas přípravy na Vánoce. Její součástí jsou také roráty. Průvod dětí s lampičkami bude vždy v pondělí a pátek večer a v sobotu ráno. V sobotu jsou navíc všechny děti zvány na snídani na faru. Ústřední téma celého Adventu pro všechny zní: Jsme naplněni Duchem Svatým. S dětmi se vydáme na dobrodružnou cestu do Betléma, při níž si každý může postavit svůj vlastní originální betlém. Při prvních rorátech (v pondělí 4. 12.) získají základ – betlémskou chýši. Při každých rorátech potkáme jednu zajímavou postavu, kterou pak získají i jako figurku do svého betléma.

Poslední soud

Text k zamyšlení u příležitosti slavnosti Ježíše Krista Krále (Mt 25,31-46) | 26. listopadu 2017

Jednou přišly děti v náboženství s přáním, aby se povídalo něco o posledním soudu. Když se pak kněz zeptal proč, řekly: „My se rádi bojíme.“ Evangelium o posledním soudu však můžeme vnímat i beze strachu, jako povzbudivý text.

Celý příspěvek

Cestička k Bohu

Jak již víte, Centrum pro rodinný život v Olomouci připravilo tzv. Cestičku k Bohu, díky které můžete ve svých rodinách lépe prožít všechna období liturgického roku, který začíná právě 1. nedělí adventní. Plakát Cestičky k Bohu lze získat v zákristii nebo si ji stáhnout a nechat vytisknout (nejlépe ve formátu A2). Plakát ke stažení, stejně jako metodiku pro děti či dospělé, naleznete na webu Centra pro rodinný život.

Využít hřivny od Boha

Text k zamyšlení u příležitosti 33. neděle v mezidobí (Mt 25,14-30) | 19. listopadu 2017

Den Bible, který připadá na dnešní neděli, se setkává s úryvkem o hřivnách. A to nám připomíná, že hřivny, o kterých se hovoří, mohou být opravdu různé. Od našich nadání, se kterými se rodíme, schopností, které získáváme, až po takové Boží dary, jako je Písmo svaté. I ono je hřivnou, vzácným pokladem, který má obohacovat náš každodenní život, se kterým máme hospodařit.

Celý příspěvek

Světlo spásy, olej víry

Text k zamyšlení u příležitosti 32. neděle v mezidobí (Mt 25,1-13) | 12. listopadu 2017

Na začátku Lukášova evangelia nacházíme Simeonovo kantikum. Tento stařec vezme nedávno narozeného Ježíše do náruče a děkuje Bohu:

„Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka podle svého slova v pokoji, neboť mé oči uviděly tvou spásu, kterou jsi připravil pro všechny národy: světlo k osvícení pohanům, a k slávě tvého izraelského lidu.“

Celý příspěvek

Biblická výstava

V neděli 19. listopadu 2017 u příležitosti Dne Bible jsou všichni srdečně zváni na mimořádnou Biblickou výstavu, která bude zahájena ve 14.30 hodin varhanním vystoupením Marka Soviše. Ke zhlédnutí budou nejrůznější vydání Písma svatého od 19. století po současnost, prezentace, informace, zajímavosti, grafiky a ilustrace.

Jenom jeden je váš Otec

Text k zamyšlení u příležitosti 31. neděle v mezidobí (Mt 23,1-12) | 5. listopadu 2017

Ježíš nás vybízí, abychom byli s některými tituly opatrní. Otec, mistr, učitel jsou běžná slova, která však v duchovní oblasti vyžadují zvláštní přístup. Když říkáme tátovi od rodiny „otče“, šéfovi dílny „mistře“, pedagogovi „pane učiteli“, není to nic proti evangeliu. Takové oslovení není hřích nebo špatnost. Ale jak to je, když je používáme u duchovních, kteří slouží Bohu? Smí se používat u kněží, biskupů či papeže oslovení otče, mistře, učiteli?

Celý příspěvek

Jak milovat Boha, bližního, sebe?

Text k zamyšlení u příležitosti 30. neděle v mezidobí (Mt 22,34-40) | 29. října 2017

Ptala se jedna mladá slečna maminky: „Jak se pozná, že někoho miluji?“ Máma se usmála a pravila: „Myslíš na něho, toužíš, aby ti byl blízko, je ti krásně, když jste spolu. Snažíš se ho poznat, nasloucháš tomu, co ti říká, a chceš mu dělat radost. Když jste spolu, čas vám rychle utíká, kdežto když jste sami, tak se vleče. Vytrvale zdoláváš překážky, které vás rozdělují, a buduješ mosty, které by vás mohli spojit.“

Celý příspěvek

Dávejte, co je císařovo, císaři, a co je Boží, Bohu

Text k zamyšlení u příležitosti 29. neděle v mezidobí (Mt 22,15-21) | 22. října 2017

„Já jsem Hospodin, tvůj Bůh; já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Nebudeš mít jiného boha mimo mne.“ Tak zní první přikázání Desatera, které židé po staletí milovali, ctili a zachovávali. A pak přišli římští císaři, kteří o sobě tvrdili, že jsou božskými zástupci na této zemi. To bylo pro židy rouhání. Platit daň císaři, který se stavěl na roveň Bohu, znamenalo uznat jeho moc a svým způsobem tak porušit první přikázání. Byl to citlivý náboženský i politický problém. A tak je otázka farizeů nebezpečnou pastí. Poruší Ježíš první přikázání Desatera, nebo se postaví proti římským okupantům? Když poruší Desatero, není to prorok, když se postaví proti císaři, čeká ho zatčení a možná smrt. Co z toho si Ježíš zvolí?

Celý příspěvek

Nové komentáře