Jste návštěvník | Dnešních návštěv

Panna Maria

Přání do nového roku

Text k zamyšlení u příležitosti slavnosti Matky Boží, Panny Marie | 1. ledna 2016

Do nového roku, který je před námi, bych vám chtěl vyslovit přání inspirované dnešním evangeliem:

Maria však to všechno uchovávala v srdci a rozvažovala o tom…

Přeji vám skutečnou svobodu. Abyste dobře nakládali s tímto darem. Máte ve svých rukou, na co se budete dívat, čemu budete naslouchat a čím zaměstnáte svou mysl. Jestli budete pozorovat chyby a křivdy, nebo se budete dívat na věci hezké a dobré. Jestli budete přemítat nad tím, co vám udělali nebo pro vás neudělali lidé, nebo po příkladu Panny Marie budete v tichu žasnout nad tím, co pro vás udělal a dělá Bůh.

Celý příspěvek

Návštěva

Text k zamyšlení u příležitosti 4. neděle adventní | 20. prosince 2015

Když si představíme nadcházející týden, který jen nejen čtvrtým týdnem adventním, ale i dobou vánoční, vidíme krom všech důležitých úkolů, které bychom rádi ještě postíhali, také dny rodinných oslav a návštěv. Taková setkání pak mohou přinést ledasco. Mohou být zdrojem nepříjemností, ale i velkého požehnání. Záleží na tom, jakým duchem jsou lidé naplněni a vedeni.

Celý příspěvek

Misie – služba druhým

Text k zamyšlení u příležitosti 29. neděle v mezidobí | 18. října 2015

Dnes je misijní neděle. Myslíme na světové misie, modlíme se za ně, posíláme jim peníze. Zároveň si můžeme uvědomit, že i my jsme misijní zemí. Zemí, která potřebuje Ježíšovy učedníky jako sůl. Jak být konkrétně Ježíšovým učedníkem?

Celý příspěvek

Jákob – podzimní vydání 2014

Vyšlo nové číslo farního časopisu Jákob – podzimní vydání 2014. Zde jej naleznete v elektronické podobě.

j_2014_03

Pastýřský list na zahájení školního roku 2014

Drazí manželé,

dnes, na začátku školního roku v Roce rodiny, bych se rád obrátil především na ty z Vás, kteří vychováváte děti. V tyto dny mimořádně poutají Vaši pozornost především děti, které jdou poprvé do školy, nebo začínají na nových školách. Školy jsou Vašimi velkými pomocníky při přípravě Vašich dětí do života. Počítejte s tím, že k úspěšnému vzdělávání Vašich dětí je potřebná souhra rodičů a učitelů. Pokud nějaké nedorozumění vyústí v boj mezi rodiči a učiteli prostřednictvím dětí, vždy to ublíží především dětem. Proto je dobré být v častém kontaktu s učiteli a zároveň se zapojit do školských rad, které mohou mít vliv na tvorbu školských programů i v oblasti mravní výchovy. Zajímejte se o to, co se děti učí v tak zvané výchově ke zdravému životnímu stylu či v sexuální nebo rodinné výchově, a nedovolte, aby někdo zaštítěný autoritou školy Vašim dětem bral zdravé křesťanské zásady mravního života.

Celý příspěvek

Moc růžence

Dnes nabízíme krátkou úvahu nad modlitbou růžence z časopisu Res Claritatis MONITOR. Můžete si také přečíst celé jeho číslo.

Vstupujeme do měsíce října a to je v tradici Církve měsíc růžencový. Proč právě říjen? 7. října roku 1571 došlo k velké námořní bitvě u Lepanta (ostrov Naupaktos v Jónském moři), ve které se střetlo vojsko turecké a křesťanské. Turecké vojsko, které do té doby bylo velkou hrozbou pro celou Evropu, bylo poraženo. Šlo tehdy o uhájení křesťanství a pro obyvatele Evropy rovněž o uhájení vlastní svobody. Do této strašlivé bitvy nemálo zasáhl papež svatý Pius V., a sice modlitbou růžence. On sám byl přesvědčen, že Evropa byla zachráněna na přímluvu Panny Marie. Proto také o rok později, v den vítězství u Lepanta, ustanovil svátek Panny Marie Růžencové. A od té doby papežové, zvláště v poslední době, vyzývali k modlitbě růžence.

Celý příspěvek

Radostné události

Na konci května nás potkalo několik radostných událostí, ať už návštěva ostatků sv. Zdislavy, slavnostní zakončení májových pobožností či křest Matyáše. Zde je několik fotografií, které tyto chvíle zachycují.

Fotogalerie: Radostné události

Celý příspěvek

Cesty k víře

Text k zamyšlení u příležitosti slavnosti Zjevení Páně | 6. ledna 2013

Jsou různé cesty, jak se dozvědět o Bohu, ale také různé způsoby, jak s těmito cestami naložit. Příroda podává svědectví o Bohu a jeho velikosti. V Bibli nám Bůh sám odhaluje svá tajemství. Svátosti nám zprostředkovávají jeho milost. Modlitba nás uvádí do důvěrného spojení s ním. Svědomí, které do nás vložil, nám osvětluje cestu dobra. Druzí lidé nám mohou podat svědectví o jeho působení. Celý příspěvek

Mariino panenské mateřství v Božím plánu

Text k zamyšlení u příležitosti slavnosti Matky Boží, Panny Marie | 1. ledna 2013

První novoroční den oslavuje církev Matku Boží, Pannu Marii. Pod její ochranou se dnes slaví také Světový den modliteb za mír. Přestože je Panna Maria patronkou míru, najdou se lidé, kteří se kvůli ní sváří. A jedním takovým jablkem sváru je učení o jejím panenství. Maria byla pannou, když počala z Ducha svatého, po porodu v Betlémě i po celý zbytek svého pozemského života. Takové je učení křesťanů od prvních staletí. Celý příspěvek

Jaká modlitba?

Text k zamyšlení u příležitosti 25. neděle v mezidobí | 23. září 2012

K vinaři přišel stálý zákazník, a ptal se: „Máte ten Modrý Portugal, co mi posledně tak chutnal?“ „Máme, ale vám ho neprodáme,“ odpověděl s úsměvem vinař. „A proč?“ divil se zákazník. „Protože pro vás tu máme nachystáno něco mnohem lepšího.“

A podobně je to s Bohem, když k němu přicházíme se svými prosbami. Můžeme si být jisti, že slyší každou modlitbu, ale u některých říká člověku: „Mám pro tebe připraveno něco mnohem lepšího.“ A je na nás, abychom se neurazili, ale chtěli to poznat a přijmout. Abychom uznali, že Bůh ví nejlépe, co je pro nás dobré.

Celý příspěvek