Jste návštěvník | Dnešních návštěv

modlitba

Jaká modlitba?

Text k zamyšlení u příležitosti 25. neděle v mezidobí | 23. září 2012

K vinaři přišel stálý zákazník, a ptal se: „Máte ten Modrý Portugal, co mi posledně tak chutnal?“ „Máme, ale vám ho neprodáme,“ odpověděl s úsměvem vinař. „A proč?“ divil se zákazník. „Protože pro vás tu máme nachystáno něco mnohem lepšího.“

A podobně je to s Bohem, když k němu přicházíme se svými prosbami. Můžeme si být jisti, že slyší každou modlitbu, ale u některých říká člověku: „Mám pro tebe připraveno něco mnohem lepšího.“ A je na nás, abychom se neurazili, ale chtěli to poznat a přijmout. Abychom uznali, že Bůh ví nejlépe, co je pro nás dobré.

Celý příspěvek

Zpěv v liturgii

Text k zamyšlení u příležitosti 20. neděle v mezidobí | 19. srpna 2012

Do dnešního tématu nás mohou uvést hned dvě krásné myšlenky.

„Kdo zpívá, dvakrát se modlí.“

„Kdo miluje, zpívá“ (sv. Augustin).

Celý příspěvek

Bůh je náš Otec

Text k zamyšlení u příležitosti 19. neděle v mezidobí | 12. srpna 2012

Vstupní modlitba: Všemohoucí, věčný Bože, tys nám poslal Ducha svého Syna a přijal jsi nás za vlastní; a proto k tobě smíme volat jako k Otci: upevni, co jsi v nás započal, abychom se mohli ujmout zaslíbeného dědictví.

Celý příspěvek

Cesty, které vedou k poznání Boha

Text k zamyšlení u příležitosti 15. neděle v mezidobí | 15. července 2012

Katechismus hovoří o „cestách“, které my lidé můžeme objevit a dojít po nich k poznání Boha. Jde o jakési „důkazy Boží existence“. Ale ne důkazy ve smyslu vědeckém. Už jsem zde kdysi vzpomínal několik cest, které nás vedou k Bohu: příroda, svědomí, Bible, modlitba, svátosti. O té výchozí – o stvoření – jsme mluvili předminule.

Celý příspěvek

Novéna k Roku biřmování

Vrcholem Roku biřmování bude obnova biřmovacích závazků, kterou vykonáme při všech bohoslužbách o slavnosti Seslání Ducha svatého v neděli 27. května 2012. Na tuto obnovu se ode dneška (pátek 18. května 2012) připravujeme Novénou, kterou pro nás připravil otec arcibiskup Jan Graubner. Celý text naleznete v tomto článku nebo si ji můžete stáhnout a mít ji skrze nejrůznější přenosná zařízení stále na dosah.

Celý příspěvek

Postní rozjímání v Roce biřmování 2012

V současné době jsme v naší zemi svědky toho, že mnoho křesťanů považuje svátost biřmování za určitý „zbytečný“ nadstandart. Tato svátost je proto často odsouvána na dobu, kdy bude více času, nebo kdy si trochu více ujasníme základy víry apod.

Letošní rok je druhým přípravným rokem na výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Moravu, které oslavíme v roce 2013. Otec arcibiskup Mons. Jan Graubner ve svém pastýřském listu zdůraznil, že je to především Duch svatý, který buduje Boží království ve světě. A jestliže my nehoříme takovou vírou, abychom zapalovali všechny kolem nás, pak je nutné obnovit své rozhodnutí pro Boha a otevřít se působení Ducha svatého, který může změnit i dnešní svět.

K zamyšlení nad touto svátostí nám mohou pomoci tato každodenní postní rozjímání, která připravili kněží uherskobrodského děkanátu.

Celý příspěvek

Jak jsem zpovědníka žádal o zproštění od modlitby

Na základě několika zkušeností posledního týdne nabízím k zamyšlení tři krátké články z webů www.vira.czwww.pastorace.cz.

V mém životě nastalo období, kdy jsem neměl čas na osobní modlitbu. Byl jsem farářem a měl jsem mnoho povinností a spoustu práce. Vypravil jsem se tedy za svým duchovním vůdcem a otevřel jsem mu srdce. Řekl jsem mu: „Potřebuji osobní modlitbu, ale nenalézám na ni čas. Nevím, co mám dělat.“ Ještě dnes si pamatuji na jeho úsměv, když se mě zeptal: „Proč?“ „Protože mám mnoho práce,“ odpověděl jsem. „Co vlastně děláš, jakým činnostem se věnuješ?“ Začal jsem jmenovat všechny aktivity, které jsem měl, ale během vyjmenovávání mě zastavil a řekl: „Vidím, můj bratře, že máš spoustu práce, a proto ti nestačí modlit se třicet minut, ale potřebuješ šedesát minut.“ V duchu jsem doufal, že mě povinnosti modlitby zprostí, ale místo úlevy mi doporučil, abych se modlil dvakrát tolik!

Celý příspěvek

Jákob – podzimní vydání 2011

Vyšlo nové číslo farního časopisu Jákob – podzimní vydání 2011. Zde jej naleznete v elektronické podobě.

Svatý otec oslaví šedesáté výročí kněžského svěcení

Svatý otec Benedikt XVI. oslaví 29. června šedesáté výročí kněžského svěcení. Prefekt Kongregace pro klérus kardinál Piacenza vyzývá kněze celého světa k přípravě duchovního daru papeži. Vyzývá, abychom v den slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova (Den modliteb za posvěcení kněží) vytvořili mimořádný věnec modliteb a nadpřirozené jednoty. Každé církevní společenství vyzývá k duchovnímu daru 60 hodin eucharistické adorace za posvěcení kněží a za nová a svatá kněžská povolání.

V naší farnosti se k tomuto duchovnímu daru připojíme alespoň jednodenní adorací (10 hodin), a to v pátek 1. července 2011 od 8.00 hodin, kdy společně tuto adoraci zahájíme. Zakončení pak proběhne v 17.45 hodin. Děkuji předem každému, kdo se připojí k této výzvě.

Celý příspěvek

Devítidenní příprava na Slavnost Seslání Ducha svatého

Dnes, o slavnosti Nanebevstoupení Páně, tradičně začínáme devítidenní přípravu na Slavnost Seslání Ducha svatého. K plnému a prožití těchto dní nabízíme texty svatodušní novény a výběr modliteb k Duchu svatému.

Celý příspěvek