Jste návštěvník | Dnešních návštěv

Duch svatý

Pastýřský list Velikonoce 2014

Drazí bratři a sestry,

dnes jsme plní velikonoční radosti, protože Kristus vstal z mrtvých. On zvítězil a s ním všichni, za které se obětoval. Co to znamená pro nás a pro naše rodiny? Podívejme se v duchu na setkávání prvotní církve se Zmrtvýchvstalým.

Celý příspěvek

O moudrosti

Papež František zahájil nový cyklus katechezí o sedmi darech Ducha svatého, které se budou konat při generálních audiencích. Zde je odkaz na web České sekce Vatikánského rozhlasu, kde naleznete plné znění katecheze o moudrosti.

Závažnost hříchu

Text k zamyšlení u příležitosti 19. neděle v mezidobí | 11. srpna 2013

V jedné nemocnici přišel kněz posloužit nemocnému svátostmi. Začali svátostí smíření a kněz se zeptal: „Máte nějaké těžké hříchy?“ Tu mu nemocný odpověděl: „Ano, mám všechny.“ „To mi chcete říci, že jsou všechny vaše hříchy těžké?“ podivil se kněz. „Jo. A čím blíž jsem smrti, tím jsou těžší,“ vysvětlil nemocný.

Celý příspěvek

Bůh nám poslal průvodce

Text k zamyšlení (nejen) pro královskou družinu Jízdy králů (slavnost Nejsvětější Trojice) | 26. května 2013

Sv. Jan Maria Vianney řekl krásné přirovnání o králi… který dává příkaz svému ministru vést jednoho ze svých poddaných: „Budeš tohoto člověka všude provázet a přivedeš mi ho nazpět zdravého.“ Tímto vysvětluje, že nám byl dán dobrý průvodce – Duch svatý, který nás chce přivést „domů zdravé“. A přece jsou takoví lidé, kteří tento dar od Boha nepřijímají – nechtějí mu naslouchat.

Celý příspěvek

Pastýřský list na slavnost Seslání Ducha Svatého 2013

Drazí přátelé,

sestoupením Ducha Svatého na apoštoly se dovršila jejich formace a oni přijali zodpovědnost za život a rozvoj církve. I pro nás, kteří prožíváme Rok víry, je dnešek dovršením naší duchovní obnovy a dnem vyslání budovat církev, jejíž členové nežijí podle těla, ale podle Ducha (Řím 8,4). Dnes znovu prožíváme Boží příslib: Dám vám nové srdce, vložím do vás nového ducha (Ez 36,26). Ti, kdo se nechávají vést Božím Duchem, jsou Boží synové (Řím 8,14), ujistil nás dnes apoštol Pavel.

Celý příspěvek

Svatodušní sekvence

O dnešní slavnosti Seslání Ducha svatého nabízíme celý text sekvence k rozjímání.

Svatý Duchu, sestup k nám,
dej své světlo temnotám,
v jasu lásky nech nás žít.

Celý příspěvek

Novéna k Duchu svatému – 9. den

9. den – Duch svatý způsobuje nové stvoření

Celý příspěvek

Svatodušní téma v Katolickém týdeníku

V posledním čísle Katolického týdeníku můžeme najít celou dvojstránku věnovanou třetí božské osobě – Duchu Svatému. Stěžejní článek – rozhovor s teoložkou Kateřinou Lachmanovou – může číst i on-line: Nechme Ducha Svatého uchopit celý náš život.

Novéna k Duchu svatému – 8. den

8. den – Duch jako životní spojení s Bohem

Celý příspěvek

Novéna k Duchu svatému – 7. den

7. den – Ruach, Pneuma

Celý příspěvek