Jste návštěvník | Dnešních návštěv

Duchovní slovo

Texty k (nejen) nedělnímu zamyšlení

Pastýřský list Velikonoce 2018

Odkazujeme na web Arcidiecéze olomoucké.

Být křtem znovuzrozený

Text k zamyšlení u příležitosti vigilie slavnosti Zmrtvýchvstání Páně | 31. března 2018

Když za Ježíšem přišel jeho tajný učedník Nikodém, dozvěděl se, že nemůže spatřit Boží království ten, kdo se nenarodí znovu z vody a z Ducha. Tento stav nám krásně vyjadřuje slovo „znovuzrozený“. To je charakteristika křesťana: být znovuzrozený. Většinou jsme pokřtěni. Být pokřtěn ale znamená být zrozen z vody a z Ducha. Aby platilo i to druhé, je třeba z Ducha Svatého stále znovu a znovu čerpat.

Celý příspěvek

Velikonoční paprsky 2018

Po dobu postní jsme mohli čerpat inspiraci skrze aktivitu P. Petra Hofírka Postní kapky 2018. Na ni nyní navazují Velikonoční paprsky, které nás chtějí doprovodit až ke slavnosti Seslání Ducha Svatého.

Krátké myšlenky můžete získat skrze mobilní aplikaci pro systém Android, prostřednictvím e-mailu nebo webových stránek. Prožijme dobře i jednotlivé dny doby velikonoční.

Jděme k Ježíšovu kříži

Text k zamyšlení u příležitosti Velkého pátku | 30. března 2018

O páté neděli postní jsme vzpomínali pohled na kříž a také to, že největší úctu ke kříži prokazuje člověk, který se v životě setkal s utrpením. Co vidíme v kříži? Potupu, utrpení, bolest… ale také nezměrnou lásku, milujícího přítele, vítězství a nový začátek. Přistupme dnes k tomuto kříži ještě blíž, abychom ho pochopili.

Celý příspěvek

Příklad pokory, služby a lásky

Text k zamyšlení u příležitosti Zeleného čtvrtku | 29. března 2018

Dnes nám Ježíš dává příklad pokory, služby a lásky. K tomu, abychom mohli sloužit bližním, potřebujeme postoj pokory. Když prokazuji službu – když jsem svému bližnímu užitečný, je to projev lásky. Z pokory roste služba, ze služby láska. Věřit v Ježíše znamená zaujímat tento postoj.

Celý příspěvek

Zlatá brána

Text k zamyšlení u příležitosti Květné neděle | 25. března 2018

V Jeruzalémě se nachází jedenáct bran a jedna z nich nese název Zlatá brána (Židé ji nazývají Brána milosrdenství). Je obrácena směrem k Olivové hoře a podle tradice ji postavil král Šalamoun, aby tak uctil památku svého otce krále Davida. Touto branou vstoupil do Jeruzaléma Ježíš provázen zástupem mávajícího lidu.

Celý příspěvek

Až budu ze země vyvýšen

Text k zamyšlení u příležitosti 5. neděle postní (Jan 12,20-33) | 18. března 2018

Při návštěvě svatých míst jsme doputovali i na horu Nebo, odkud viděl Mojžíš zaslíbenou zemi. A právě na straně tohoto výhledu je obří symbol měděného hada vztyčeného na kůl. To je připomínka lidského hříchu, který přivodil Izraelitům na poušti záhubu, a symbol Boží záchrany. Kdy Mojžíš vztyčil na kůl měděného hada a každý, kdo na něj s důvěrou pohlédl, se zachránil.

Celý příspěvek

Boží chrám

Text k zamyšlení u příležitosti 3. neděle postní (Jan 2,13-25) | 4. března 2018

V jednom příběhu z druhé světové války se vypráví o anglickém důstojníkovi, který v zákopech používal k jídlu příbor. Sklidil za to posměch: „Na co si to hraješ? Proč nejíš lžící nebo rukama jako ostatní?“ A on na to odpověděl: „Abych nezapomněl, kým jsem a kým mám být. Abych v těchto barbarských podmínkách nepřestal být kulturním člověkem.“

Celý příspěvek

Místa proměnění

Text k zamyšlení u příležitosti 2. neděle postní (Mk 9,2-10) | 25. února 2018

Jeden historik umění pozoroval návštěvníky Svatopetrské baziliky. Většina z nich, poté co vstoupili do chrámu, se začala užasle rozhlížet po krásných obrazech, malbách a sochách, které je obklopovaly. Ale našli se i tací, kteří kolem uměleckých děl prošli více méně bez povšimnutí a zamířili ke svatostánku, před kterým poklekli, zavřeli oči a pohroužili se do tiché modlitby. Onen historik umění to zaznamenal a zeptal se: „Proč sem ti lidé chodí, když si nevšímají toho, co je tu krásné a cenné?“ A jeden strážný mu odpověděl: „Protože se naučili vnímat to, co je tu nejkrásnější a nejcennější.“

Celý příspěvek

Pastýřský list pro dobu postní 2018

Odkazujeme na web Arcidiecéze olomoucké.