Jste návštěvník | Dnešních návštěv

Duchovní slovo

Texty k (nejen) nedělnímu zamyšlení

Zahajujeme Rok biřmování

První nedělí adventní vstupujeme do nového liturgického roku. Tím také zahajujeme Rok biřmování. Zde přinášíme k zamyšlení celý pastýřský list našeho otce arcibiskupa.

Drazí bratři a sestry, právě jsme ukončili první rok přípravy na Cyrilometodějské jubileum, kdy jsme se častěji vraceli k myšlenkám na křest. Skutečnost, že pokřtěný už nepatří sám sobě, ale Kristu, nám přináší pokoj a důvěru. Nemusíme se zbytečně strachovat o sebe, protože on se umí postarat o to, co mu patří. Zároveň ovšem se musíme snažit jednat ne podle sebe, ale podle Krista, kterému patříme, který na nás má právo. Pak na něj můžeme spoléhat.

Celý příspěvek

Mravnost vášní

Text k zamyšlení u příležitosti 33. neděle v mezidobí | 13. listopadu 2011

Každý člověk dostal a dostává určité dary. „Je něco, co jsi nedostal?“ A každý má povinnost tyto dary objevovat a používat pro dobro společenství. Ne v pýše, ale s vděčností.

Každý pak dostal jiné dary. Nemohu tedy posuzovat a porovnávat druhé podle toho, které schopnosti mají nebo nemají. Třeba právě ten druhý má dar, který není na první pohled patrný nebo není společensky atraktivní – přesto je tento člověk v Božím plánu důležitější, možná mnohem důležitější než leckterá celebrita. Někdy právě to, co není vidět, je Bohem ceněno víc, než něco, co se staví na odiv.

Celý příspěvek

Poselství Benedikta XVI. k misijní neděli 2011

„Jako Otec poslal mne, tak i já posílám vás“ (Jan 20, 21) Na začátku nového tisíciletí křesťanské epochy, u příležitosti Velkého jubilea roku 2000, ctihodný Jan Pavel II. naléhavě zdůrazňoval, že je třeba obnovit úsilí o to, aby se evangelní zvěst přinášela všem se stejným nadšením, „jaké bylo vlastní prvotním křesťanům“.1 Je to ta nejcennější služba, kterou církev může poskytnout lidstvu i každému jednotlivému člověku hledajícímu nejhlubší důvody pro to, aby prožíval svůj život v plnosti. Stejná výzva zaznívá proto každý rok při slavení Světového dne misí.

Celý příspěvek

Církev a nekřesťané

Text k zamyšlení u příležitosti 28. neděle v mezidobí | 9. října 2011

V životě člověka může být vždy dvojí motivace – běžec může utíkat buď před někým nebo za někým. Buď utíkám proto, že mám z něčeho strach nebo za něčím, na co se těším. Toto pravidlo je velmi důležité, budeme se na něj ještě odkazovat.

Celý příspěvek

Homilie otce arcibiskupa při Národní svatováclavské pouti

Kdo jste neslyšeli nebo ještě nečetli homilii otce arcibiskupa Jana Graubnera při Národní svatováclavské pouti, tak to můžete učinit nyní.

Celý příspěvek

Lidské ctnosti

Text k zamyšlení u příležitosti 27. neděle v mezidobí | 2. října 2011

Co je to ctnost? Katechismus říká, že ctnost je trvalá a pevná dispozice konat dobro (KKC 1803). Jinými slovy je to zvyk konat dobro. Lidské ctnosti vnášejí řád do našeho života. Jejich plodem je sebeovládání a radost z mravně dobrého života (KKC 1804). Ctnosti nás podrží, když se dostaneme do nejrůznějších zkoušek a zátěžových situací. Pěstovat ctnosti od dětství znamená budování pokladu, který dává životu smysl a hodnotu. Každý, kdo rozvíjí své ctnosti, si může vážit sám sebe, když se ctnostmi řídí, váží si ho ostatní.

Celý příspěvek

Láska k sobě

Text k zamyšlení u příležitosti 26. neděle v mezidobí | 25. září 2011

Správně sebe miluje ten, kdo spravedlivě dbá o své tělo. To pomáhá duši dosáhnout poslední cíl. Tělem nepohrdáme, ale ani je nerozmazlujeme. Bůh nám dal dar života, abychom mohli splnit poslání, ke kterému nás na svět poslal. Máme dbát o fyzické, psychické i duchovní zdraví. K životu proto patří ve správné míře práce i odpočinek. Tělo má být dobrý sluha, ale ne pán našeho života.

Celý příspěvek

Milost a zásluha

Text k zamyšlení u příležitosti 25. neděle v mezidobí | 18. září 2011

Můžeme si u Boha něco zasloužit? Dá se s Bohem obchodovat? Víra nám říká, že ne. Přesto se o to pokoušíme. Proto nám Pán Ježíš zanechal podobenství o dělnících na vinici (Mt 20,1-16).

Celý příspěvek

Smysl života

Text k zamyšlení u příležitosti 24. neděle v mezidobí | 11. září 2011

Otázka po smyslu života provází lidstvo od samého počátku. „Proč tady jsem? Co tady vlastně dělám? Jaký má můj život smysl?“ Na tyto otázky může mít každý člověk svou jedinečnou odpověď. „Smyslem mého života jsou děti, rodina, práce, poslání, sport, úspěch…“ To jsou jen některé odpovědi, které dávají v rozhovorech známí lidé. Jakou odpověď dáme my?

Celý příspěvek

Bratrské napomenutí

Text k zamyšlení u příležitosti 23. neděle v mezidobí | 4. září 2011 (děkování a prosba za úrodu pod vinohrady)

Přišli jsme na toto místo děkovat a prosit za úrodu. Ve Starém zákoně čteme o těch, kteří Bohu přinášeli prvotiny svých výdobytků. Ale od Pána Ježíše víme, že mu nejde o přinášení obětí, ale o to, abychom přinesli své srdce. Čisté srdce. Aby to, co jsme učinili svýma rukama, bylo čestné, nezatížené hříchem, ale také upřímné – z lásky dané a ne z nutnosti – z donucení…

Celý příspěvek