Jste návštěvník | Dnešních návštěv

Duchovní slovo

Texty k (nejen) nedělnímu zamyšlení

Církev a nekřesťané

Text k zamyšlení u příležitosti 28. neděle v mezidobí | 9. října 2011

V životě člověka může být vždy dvojí motivace – běžec může utíkat buď před někým nebo za někým. Buď utíkám proto, že mám z něčeho strach nebo za něčím, na co se těším. Toto pravidlo je velmi důležité, budeme se na něj ještě odkazovat.

Celý příspěvek

Homilie otce arcibiskupa při Národní svatováclavské pouti

Kdo jste neslyšeli nebo ještě nečetli homilii otce arcibiskupa Jana Graubnera při Národní svatováclavské pouti, tak to můžete učinit nyní.

Celý příspěvek

Lidské ctnosti

Text k zamyšlení u příležitosti 27. neděle v mezidobí | 2. října 2011

Co je to ctnost? Katechismus říká, že ctnost je trvalá a pevná dispozice konat dobro (KKC 1803). Jinými slovy je to zvyk konat dobro. Lidské ctnosti vnášejí řád do našeho života. Jejich plodem je sebeovládání a radost z mravně dobrého života (KKC 1804). Ctnosti nás podrží, když se dostaneme do nejrůznějších zkoušek a zátěžových situací. Pěstovat ctnosti od dětství znamená budování pokladu, který dává životu smysl a hodnotu. Každý, kdo rozvíjí své ctnosti, si může vážit sám sebe, když se ctnostmi řídí, váží si ho ostatní.

Celý příspěvek

Láska k sobě

Text k zamyšlení u příležitosti 26. neděle v mezidobí | 25. září 2011

Správně sebe miluje ten, kdo spravedlivě dbá o své tělo. To pomáhá duši dosáhnout poslední cíl. Tělem nepohrdáme, ale ani je nerozmazlujeme. Bůh nám dal dar života, abychom mohli splnit poslání, ke kterému nás na svět poslal. Máme dbát o fyzické, psychické i duchovní zdraví. K životu proto patří ve správné míře práce i odpočinek. Tělo má být dobrý sluha, ale ne pán našeho života.

Celý příspěvek

Milost a zásluha

Text k zamyšlení u příležitosti 25. neděle v mezidobí | 18. září 2011

Můžeme si u Boha něco zasloužit? Dá se s Bohem obchodovat? Víra nám říká, že ne. Přesto se o to pokoušíme. Proto nám Pán Ježíš zanechal podobenství o dělnících na vinici (Mt 20,1-16).

Celý příspěvek

Smysl života

Text k zamyšlení u příležitosti 24. neděle v mezidobí | 11. září 2011

Otázka po smyslu života provází lidstvo od samého počátku. „Proč tady jsem? Co tady vlastně dělám? Jaký má můj život smysl?“ Na tyto otázky může mít každý člověk svou jedinečnou odpověď. „Smyslem mého života jsou děti, rodina, práce, poslání, sport, úspěch…“ To jsou jen některé odpovědi, které dávají v rozhovorech známí lidé. Jakou odpověď dáme my?

Celý příspěvek

Bratrské napomenutí

Text k zamyšlení u příležitosti 23. neděle v mezidobí | 4. září 2011 (děkování a prosba za úrodu pod vinohrady)

Přišli jsme na toto místo děkovat a prosit za úrodu. Ve Starém zákoně čteme o těch, kteří Bohu přinášeli prvotiny svých výdobytků. Ale od Pána Ježíše víme, že mu nejde o přinášení obětí, ale o to, abychom přinesli své srdce. Čisté srdce. Aby to, co jsme učinili svýma rukama, bylo čestné, nezatížené hříchem, ale také upřímné – z lásky dané a ne z nutnosti – z donucení…

Celý příspěvek

Jeremiáš

Text k zamyšlení u příležitosti 22. neděle v mezidobí | 28. srpna 2011

Prorok Jeremiáš žil v době, kdy se měnila politická mapa starověkého světa. Končila vláda Asýrie a o moc usilovali Babylon a Egypt. Malé Judské království sevřené mezi těmito velmocemi bylo neustále v ohrožení. Bylo třeba činit rozvážná politická rozhodnutí. Bůh poslal proroka Jeremiáše, skrze kterého dával vládcům Judeje rady a napomenutí. Ti však na Boží slovo nedbali a přivedli zemi ke zkáze.

Celý příspěvek

Biskupský sbor a jeho hlava

Text k zamyšlení u příležitosti 21. neděle v mezidobí | 21. srpna 2011

Když se s rodiči připravujeme na křest jejich dítěte, zazní jedna z několika událostí, které se při křtu stanou – „Vaše dítě se stane součástí církve.“ Co to znamená „stát se součástí církve“? Církev není žádná organizace ani společnost, která nabírá své členy. I když podle státního zřízení jsme začleňováni mezi organizace a každá farnost má své IČO… přesto jsme společenství těch, kteří křtem patří Kristu. Společenství napříč všemi národy a kulturami. Nejsme řízeni ani monarchisticky ani demokraticky. Církev je postavena na apoštolech v čele se sv. Petrem a jeho nástupci. Tento pastýřský úřad Petra a ostatních apoštolů tvoří jeden ze základů církve.

Celý příspěvek

Upevněni ve víře v Krista jsme přečkali déšť

Promluva Benedikta XVI. na modlitební vigilii v Madridu.

Drazí mladí,

Všechny vás zdravím, zejména ty mladé, kteří mi položili otázky a kterým děkuji za upřímnost, s níž předestřeli své znepokojení, které v jistém smyslu vyjadřuje touhy vás všech dosáhnout v životě něčeho velkého, něčeho, co naplňuje a činí šťastnými.

Jak může být mladý člověk věrný křesťanské víře a zároveň mít velké ideály v dnešní společnosti? V evangeliu, které jsme slyšeli, nám Ježíš v této záležitosti dává odpověď: „Jako Otec miloval mne, tak já jsem miloval vás. Zůstaňte v mé lásce“ (Jan 15,9).

Celou promluvu čtěte na stránkách www.radiovaticana.cz.