Jste návštěvník | Dnešních návštěv

milosrdenství

Neděle Božího milosrdenství

Na první neděli po Velikonocích se slaví Svátek Božího milosrdenství. Neděli Božího milosrdenství stanovil sv. Jan Pavel II. v den svatořečení polské řeholnice Faustyny Kowalské – 30. dubna 2000. Zde nabízíme jednu z myšlenek jejího Deníčku:

Celý příspěvek

Spravedlivý a milosrdný Bůh

Text k zamyšlení u příležitosti 22. neděle v mezidobí | 2. září 2012

V Písmu nacházíme na několika místech spojení „já jsem Hospodin, tvůj Bůh“. Proč Bible opisuje Boží jméno tímto způsobem? V hebrejském originále bychom nalezli slova Jahve a Elohim. Talmud o těchto jménech píše: Elohim (Bůh) je označení pro aspekt soudu a Jahve (Hospodin) pro aspekt milosrdenství. Toto Boží jméno chce tedy vystihnout důležitou pravdu: Náš Pán je milosrdný soudce. Odsuzuje nepravost, ale zároveň nabízí odpuštění. Je jako lékař odhaluje nemoc hříchu v celém jejím nebezpečí a nabízí léčbu pro záchranu života.

Celý příspěvek

Odpuštění

Odpuštění je závažná a z lidského hlediska náročná věc. Neměli bychom je zlehčovat, a pokud po někom, komu bylo ublíženo, žádáme, aby odpustil, musíme si být dobře vědomi toho, co žádáme. Spolu s žádostí o odpuštění musíme uvést i důvod, proč má být odpuštěno. Právě to dělá Ježíš v následujícím podobenství (Mt 18,23-35).

Celý příspěvek

Neděle Božího milosrdenství

O neděli Božího milosrdenství je možnost získat plnomocné odpustky pro ty, kteří s duší zcela odvrácenou od jakéhokoli hříchu, i všedního, se zúčastní pobožnosti ke cti Božího milosrdenství, nebo se aspoň před veřejně vystavenou nebo ve svatostánku uloženou Nejsvětější svátostí pomodlí Otče náš, Věřím a invokaci: „Ježíši, důvěřuji Ti!“