Jste návštěvník | Dnešních návštěv

milosrdenství

Zjevení Janovo

Text k zamyšlení u příležitosti 2. neděle velikonoční | 7. dubna 2013

Po celou dobu velikonoční nás budou ve druhém čtení provázet úryvky z knihy Zjevení. Tato kniha je nazývána také Apokalypsa. Co to slovo znamená? Slovo apokalypsis se dá přeložit jako zjevení či odhalení. Tato podobná slova se dají vnímat dvěma velmi rozdílnými způsoby.

Celý příspěvek

Neděle Božího milosrdenství

Na první neděli po Velikonocích se slaví Svátek Božího milosrdenství. Neděli Božího milosrdenství stanovil sv. Jan Pavel II. v den svatořečení polské řeholnice Faustyny Kowalské – 30. dubna 2000. Zde nabízíme jednu z myšlenek jejího Deníčku:

Celý příspěvek

Spravedlivý a milosrdný Bůh

Text k zamyšlení u příležitosti 22. neděle v mezidobí | 2. září 2012

V Písmu nacházíme na několika místech spojení „já jsem Hospodin, tvůj Bůh“. Proč Bible opisuje Boží jméno tímto způsobem? V hebrejském originále bychom nalezli slova Jahve a Elohim. Talmud o těchto jménech píše: Elohim (Bůh) je označení pro aspekt soudu a Jahve (Hospodin) pro aspekt milosrdenství. Toto Boží jméno chce tedy vystihnout důležitou pravdu: Náš Pán je milosrdný soudce. Odsuzuje nepravost, ale zároveň nabízí odpuštění. Je jako lékař odhaluje nemoc hříchu v celém jejím nebezpečí a nabízí léčbu pro záchranu života.

Celý příspěvek

Odpuštění

Odpuštění je závažná a z lidského hlediska náročná věc. Neměli bychom je zlehčovat, a pokud po někom, komu bylo ublíženo, žádáme, aby odpustil, musíme si být dobře vědomi toho, co žádáme. Spolu s žádostí o odpuštění musíme uvést i důvod, proč má být odpuštěno. Právě to dělá Ježíš v následujícím podobenství (Mt 18,23-35).

Celý příspěvek

Neděle Božího milosrdenství

O neděli Božího milosrdenství je možnost získat plnomocné odpustky pro ty, kteří s duší zcela odvrácenou od jakéhokoli hříchu, i všedního, se zúčastní pobožnosti ke cti Božího milosrdenství, nebo se aspoň před veřejně vystavenou nebo ve svatostánku uloženou Nejsvětější svátostí pomodlí Otče náš, Věřím a invokaci: „Ježíši, důvěřuji Ti!“