Jste návštěvník | Dnešních návštěv

Duchovní slovo

Texty k (nejen) nedělnímu zamyšlení

Milost posvěcující

Text k zamyšlení u příležitosti 4. neděle velikonoční | 29. dubna 2012

Co je to milost?

„Milost je spočinutí pod Božím pohledem, dotek jeho lásky“ (Benedikt XVI.).

Celý příspěvek

Výchova svědomí

Text k zamyšlení u příležitosti 3. neděle velikonoční | 22. dubna 2012

Výchova svědomí – že je toto téma důležité a potřebné, poznáváme při pohledu na svět, ve kterém žijeme a také ze svátosti smíření. Stále je mnoho lidí, kteří mají pocit, že nemají žádné hříchy a že jejich život je v naprostém pořádku. A to, že mnozí kolem nich trpí a jsou nešťastní, už je nezajímá. Jejich svědomí je vážně nemocné ne-li zcela umrtvené.

Celý příspěvek

Slovo biskupů k situaci ve společnosti

„Modlíme se, aby církevní společenství byla místem porozumění a vzájemné podpory, a tak vydávala v naší společnosti svědectví o živém Bohu jako zdroji veškeré útěchy. Chtěli bychom však současně důrazně varovat před jednotlivci i skupinami, kteří mnohdy zneužívají oprávněného zklamání občanů a podněcují ke hněvu a nenávisti. Takový způsob jednání může vést naši společnost pouze do ještě hlubších problémů.“

Zde naleznete celý dopis českých a moravských biskupů Slovo biskupů k situaci ve společnosti, kterým se obrací na všechny občany, na něž v současné době doléhá složitá ekonomická situace.

Svědectví o vzkříšeném Kristu

Text k zamyšlení u příležitosti 2. neděle velikonoční | 15. dubna 2012

Když se lidé ptají, jaké máme důkazy Ježíšova zmrtvýchvstání, máme pro ně dvě odpovědi. Prvním nepřímým důkazem je Ježíšův prázdný hrob a druhým svědectví apoštolů.

Celý příspěvek

Z velikonoční homilie Benedikta XVI.

Homilie Svatého otce Benedikta XVI. z Velikonoční vigilie v bazilice sv. Petra.

Velikonoční pozdrav otce arcibiskupa 2012

Drazí bratři a sestry,

každému z Vás přeji opravdovou velikonoční radost z vítězství Krista, i z jeho vítězství v našich srdcích. Kéž radost z Boha se stane naší silou a cestou k proměně světa. I nám, kteří jsme dostali dar víry, se Kristus dal poznat jako učedníkům po vzkříšení. I nás posílá do světa, abychom byli svědky jeho vítězné lásky. I nám přináší pokoj jako plod odpuštění, abychom ho mohli zprostředkovat dalším. I nám nabízí oheň Svatého Ducha, abychom mohli zapálit pro Krista aspoň naše nejbližší okolí.

Celý příspěvek

Mravní svědomí

Text k zamyšlení u příležitosti 5. neděle postní | 25. března 2012

Co je to svědomí? Je to hlas Boží, který je přítomný v nitru člověka. Projevuje se úsudkem rozumu, který člověku ve vhodnou chvíli ukládá, aby konal dobro a vyhýbal se zlu. Svědomí je třeba naslouchat, dávat mu prostor, aby nám odhalilo, co je dobré a co je zlé. Když ho posloucháme, upevňuje to naše přátelství s Bohem. Kdo žije podle hlasu svědomí, i kdyby neznal Krista, má nebe otevřené.

Celý příspěvek

Milost a zásluha

Text k zamyšlení u příležitosti 4. neděle postní | 18. března 2012

Milost je nezasloužený dar. Cokoli od Boha dostáváme, je dar, který jsme si nijak nezasloužili. Život, naše nadání, schopnosti, zdraví, víra, naděje, láska, zakoušení Boží blízkosti, Boží odpuštění, svátosti… To všechno dostáváme jako nezasloužený dar. Potom je zde pojem „zásluha“. Zásluha je odměna, kterou si za své jednání zasloužíme. Podle zákonu spravedlnosti pak za dobro máme být odměněni a za zlo potrestání. Je tu však jedno „ale“. Protože dobro, které konáme, má svůj původ v Bohu, nenáleží za něj žádná odměna nám. Zasloužit si můžeme jen trest za zlo, pro které se rozhodneme. Tak by mohla velet „chladná spravedlnost“. Naštěstí se Bůh rozhodl, že nebude naším soudcem, ale naším Otcem. Přijal nás za vlastní a protože nás miluje, připisuje nám odměnu za dobro, které konáme a odpouští spáchané zlo, kterého litujeme.

Celý příspěvek

Desatero Božích přikázání

Text k zamyšlení u příležitosti 3. neděle postní | 11. března 2012

V Písmu svatém nacházíme Desatero na dvou místech. V knize Exodus a v knize Deuteronomium. Na prvním místě je uvedeno krásným vyznáním spojeným se zaslíbením, kterého se Izraelitům dostává od samotného Boha:

Celý příspěvek

Alespoň jednou v roce se zpovídat

Text k zamyšlení u příležitosti 2. neděle postní | 4. března 2012

Kdo je katolický křesťan? Ten, kdo uvěří v Krista, přijme křest na odpuštění hříchů a žije podle víry. Tato víra se má projevovat skutky. Pět těchto nejzákladnějších skutků nám připomínají církevní přikázání. Které to jsou?

Celý příspěvek