Jste návštěvník | Dnešních návštěv

Duchovní slovo

Texty k (nejen) nedělnímu zamyšlení

Str. 44 z 46« První...102030...4243444546

Jeremiáš

Text k zamyšlení u příležitosti 22. neděle v mezidobí | 28. srpna 2011

Prorok Jeremiáš žil v době, kdy se měnila politická mapa starověkého světa. Končila vláda Asýrie a o moc usilovali Babylon a Egypt. Malé Judské království sevřené mezi těmito velmocemi bylo neustále v ohrožení. Bylo třeba činit rozvážná politická rozhodnutí. Bůh poslal proroka Jeremiáše, skrze kterého dával vládcům Judeje rady a napomenutí. Ti však na Boží slovo nedbali a přivedli zemi ke zkáze.

Celý příspěvek

Biskupský sbor a jeho hlava

Text k zamyšlení u příležitosti 21. neděle v mezidobí | 21. srpna 2011

Když se s rodiči připravujeme na křest jejich dítěte, zazní jedna z několika událostí, které se při křtu stanou – „Vaše dítě se stane součástí církve.“ Co to znamená „stát se součástí církve“? Církev není žádná organizace ani společnost, která nabírá své členy. I když podle státního zřízení jsme začleňováni mezi organizace a každá farnost má své IČO… přesto jsme společenství těch, kteří křtem patří Kristu. Společenství napříč všemi národy a kulturami. Nejsme řízeni ani monarchisticky ani demokraticky. Církev je postavena na apoštolech v čele se sv. Petrem a jeho nástupci. Tento pastýřský úřad Petra a ostatních apoštolů tvoří jeden ze základů církve.

Celý příspěvek

Upevněni ve víře v Krista jsme přečkali déšť

Promluva Benedikta XVI. na modlitební vigilii v Madridu.

Drazí mladí,

Všechny vás zdravím, zejména ty mladé, kteří mi položili otázky a kterým děkuji za upřímnost, s níž předestřeli své znepokojení, které v jistém smyslu vyjadřuje touhy vás všech dosáhnout v životě něčeho velkého, něčeho, co naplňuje a činí šťastnými.

Jak může být mladý člověk věrný křesťanské víře a zároveň mít velké ideály v dnešní společnosti? V evangeliu, které jsme slyšeli, nám Ježíš v této záležitosti dává odpověď: „Jako Otec miloval mne, tak já jsem miloval vás. Zůstaňte v mé lásce“ (Jan 15,9).

Celou promluvu čtěte na stránkách www.radiovaticana.cz.

Prozřetelnost Boží a mravní zlo – hřích

Text k zamyšlení u příležitosti 20. neděle v mezidobí | 14. srpna 2011

Když se řekne hřích, musíme zároveň říci i milosrdenství… Kde se vzal hřích? V žádném případě není původcem zla Bůh, ani přímo či nepřímo. Bůh není autorem hříchu. Hřích vzniká v okamžiku, kdy se člověk postaví Bohu – za tím velkou měrou stojí i disharmonie, kterou nastolil do Božího plánu prvotní hřích. My tedy neseme důsledky tohoto lidského rozhodnutí. Bůh nabízí celou šíři své lásky, ale je omezen svobodou člověka. Respektuje lidskou vzpouru.

Celý příspěvek

Prorok Eliáš

Text k zamyšlení u příležitosti 19. neděle v mezidobí | 7. srpna 2011

Přestože je mu věnováno jen pár stránek v knihách Královských, patří k nevýznamnějším postavám Starého zákona. Žil v devátém století za krále Achaba. Byla to doba, kdy židé ztráceli víru v jediného pravého Boha. Král měl za ženu pohanku Jezábel, která si přivedla kněze pohanského božstva Baala. Ten měl být dárcem deště, růstu a úrody. Izraelité ho začali uctívat. Líbilo se jim, že s pomocí Baala budou mít moc nad přírodou a zajistí si hojnost. Bylo to tak snadné a lákavé – přineseme oběť a úspěch nás nemine. Pro zajištění svého blahobytu opouštějí pravou víru. Už nesloužili Bohu, protože nový bůh Baal měl sloužit jim.

Celý příspěvek

Odpuštěním prospíváme především sami sobě

Odpustit celým srdcem druhému je činem osvobození. Zbavujeme toho člověka negativních vazeb, které mezi námi existují. Říkáme: „Už proti tobě nic nemám.“ Ale to nestačí. Osvobozujeme též sami sebe od tíživé role uraženého. Dokud totiž neodpustíme těm, kteří nás zranili, bereme je všude s sebou, a co je horší, vlečeme je jako těžký náklad.

Celý článek čtěte na www.vira.cz…

Účast křesťanů na společenském životě

Text k zamyšlení u příležitosti 18. neděle v mezidobí | 31. července 2011

Co je to autorita? Abychom tento termín správně pochopili, poslechněme si příběh.

Jeden zbožný muž žil svatým životem. Jeho příklad brzy přilákal i jiné dobré muže a vytvořili kolem něj společenství. Vznikl řád a onen světec se stal jako přirozená autorita jeho představeným – opatem. Když zemřel, vznikla otázka: Kdo na jeho místo? Mniši mezi sebou hledali a pak vybrali toho nejprostšího. Ten se zeptal: „V čem spočívá poslání opata?“ „Budeš dbát na dodržování pravidel a urovnávat spory. Když se nebudeme moci na něčem domluvit, ty budeš mít poslední slovo a rozhodneš.“ „A co když se moje rozhodnutí nebude někomu líbit?“ „Musí se mu podřídit, protože jako opat jsi formální autorita a ta se musí respektovat.“ „A co když mě posedne zlý duch a zneužiji svého postavení? Co když nebudu jednat jako spravedlivá a laskavá autorita, ale dopustím se zvůle?“ „Neboj se, zvůli poslouchat nebudeme a zlého ducha z tebe vyženeme.“

Celý příspěvek

Církev je svatá

Text k zamyšlení u příležitosti 16. neděle v mezidobí | 17. července 2011

Církev je svatý Boží lid. Nejeden člověk, když slyší tuto větu z katechismu, si řekne: „To přece není pravda!“ Co na to říci? Nejprve si musíme uvědomit, že svatost není dílem člověka, ale darem, který dostáváme od Boha.

Celý příspěvek

Věda a technika

Text k zamyšlení u příležitosti 15. neděle v mezidobí | 10. července 2011

Už při stvoření (jak čteme v knize Genesis) vyslal Bůh člověka s úkolem: „Ploďte a množte se a naplňte zemi… podmaňte si ji…“ Ale tento významný projev nadvlády člověka nad stvořením se neobejde bez potřeby respektování základních mravních měřítek.

Celý příspěvek

Příležitost ke hříchu

Text k zamyšlení u příležitosti 14. neděle v mezidobí | 3. července 2011

„Vy žijete ne podle těla, nýbrž podle Ducha, jestliže skutečně ve vás přebývá Duch Boží.“ V posledních nedělích jsme častěji hovořili o Duchu svatém, který přichází do naší duše jako vzácný host a vede nás ke svému domovu – k nebi. Jsou pak duchové bytosti, které nás v této cestě podporují a chrání – andělé. Jsou však i jiní duchové, kteří se nás snaží z této cesty svést.

Celý příspěvek

Str. 44 z 46« První...102030...4243444546