Jste návštěvník | Dnešních návštěv

Duchovní slovo

Texty k (nejen) nedělnímu zamyšlení

Znovu přijde ve slávě

Text k zamyšlení u příležitosti 2. neděle adventní | 4. prosince 2011

Jednou z charakteristik Adventu je „čekání“. Mluví se o očekávání druhého Kristova příchodu. Jaké vlastně čekání může být?

Čekání může být různé. Když čekáme třeba souseda, který má vrátit nějakou drobnost, nijak zvlášť se nechystáme. Někdy dokonce zapomeneme, že má přijít, a jsme překvapeni, když zazvoní.

Jiné to je, když čekáme na někoho důležitého, kdo má moc rozhodovat o našem životě. Třeba náš nadřízený z práce. To se i uklízí, chystá, hlavně aby se u nás cítil dobře a my na něj udělali dobrý dojem.

Poslední typ čekání je čekání na milovanou bytost. Provází ho vnitřní chvění, touha, radostné vyhlížení, které nás vede k tomu, abychom se nastrojili a šli naproti.

Celý příspěvek

Účast laiků na Kristově královském úřadě

Text k zamyšlení u příležitosti slavnosti Ježíše Krista Krále | 20. listopadu 2011

Kardinál Miloslav Vlk v rozhovoru k výročí sametové revoluce uvedl, že byla málo revoluční. Zaujala mne tato myšlenka, a tak jsem poslouchal dál, co tím myslí. Byla málo revoluční, protože nezasáhla srdce a mysl člověka. Nestali jsme se lepšími lidmi. Proto je náš stát takový, jaký je. Má-li se to změnit, je potřeba začít změnou srdce. Svého srdce.

Celý příspěvek

Zahajujeme Rok biřmování

První nedělí adventní vstupujeme do nového liturgického roku. Tím také zahajujeme Rok biřmování. Zde přinášíme k zamyšlení celý pastýřský list našeho otce arcibiskupa.

Drazí bratři a sestry, právě jsme ukončili první rok přípravy na Cyrilometodějské jubileum, kdy jsme se častěji vraceli k myšlenkám na křest. Skutečnost, že pokřtěný už nepatří sám sobě, ale Kristu, nám přináší pokoj a důvěru. Nemusíme se zbytečně strachovat o sebe, protože on se umí postarat o to, co mu patří. Zároveň ovšem se musíme snažit jednat ne podle sebe, ale podle Krista, kterému patříme, který na nás má právo. Pak na něj můžeme spoléhat.

Celý příspěvek

Mravnost vášní

Text k zamyšlení u příležitosti 33. neděle v mezidobí | 13. listopadu 2011

Každý člověk dostal a dostává určité dary. „Je něco, co jsi nedostal?“ A každý má povinnost tyto dary objevovat a používat pro dobro společenství. Ne v pýše, ale s vděčností.

Každý pak dostal jiné dary. Nemohu tedy posuzovat a porovnávat druhé podle toho, které schopnosti mají nebo nemají. Třeba právě ten druhý má dar, který není na první pohled patrný nebo není společensky atraktivní – přesto je tento člověk v Božím plánu důležitější, možná mnohem důležitější než leckterá celebrita. Někdy právě to, co není vidět, je Bohem ceněno víc, než něco, co se staví na odiv.

Celý příspěvek

Poselství Benedikta XVI. k misijní neděli 2011

„Jako Otec poslal mne, tak i já posílám vás“ (Jan 20, 21) Na začátku nového tisíciletí křesťanské epochy, u příležitosti Velkého jubilea roku 2000, ctihodný Jan Pavel II. naléhavě zdůrazňoval, že je třeba obnovit úsilí o to, aby se evangelní zvěst přinášela všem se stejným nadšením, „jaké bylo vlastní prvotním křesťanům“.1 Je to ta nejcennější služba, kterou církev může poskytnout lidstvu i každému jednotlivému člověku hledajícímu nejhlubší důvody pro to, aby prožíval svůj život v plnosti. Stejná výzva zaznívá proto každý rok při slavení Světového dne misí.

Celý příspěvek

Církev a nekřesťané

Text k zamyšlení u příležitosti 28. neděle v mezidobí | 9. října 2011

V životě člověka může být vždy dvojí motivace – běžec může utíkat buď před někým nebo za někým. Buď utíkám proto, že mám z něčeho strach nebo za něčím, na co se těším. Toto pravidlo je velmi důležité, budeme se na něj ještě odkazovat.

Celý příspěvek

Homilie otce arcibiskupa při Národní svatováclavské pouti

Kdo jste neslyšeli nebo ještě nečetli homilii otce arcibiskupa Jana Graubnera při Národní svatováclavské pouti, tak to můžete učinit nyní.

Celý příspěvek

Lidské ctnosti

Text k zamyšlení u příležitosti 27. neděle v mezidobí | 2. října 2011

Co je to ctnost? Katechismus říká, že ctnost je trvalá a pevná dispozice konat dobro (KKC 1803). Jinými slovy je to zvyk konat dobro. Lidské ctnosti vnášejí řád do našeho života. Jejich plodem je sebeovládání a radost z mravně dobrého života (KKC 1804). Ctnosti nás podrží, když se dostaneme do nejrůznějších zkoušek a zátěžových situací. Pěstovat ctnosti od dětství znamená budování pokladu, který dává životu smysl a hodnotu. Každý, kdo rozvíjí své ctnosti, si může vážit sám sebe, když se ctnostmi řídí, váží si ho ostatní.

Celý příspěvek

Láska k sobě

Text k zamyšlení u příležitosti 26. neděle v mezidobí | 25. září 2011

Správně sebe miluje ten, kdo spravedlivě dbá o své tělo. To pomáhá duši dosáhnout poslední cíl. Tělem nepohrdáme, ale ani je nerozmazlujeme. Bůh nám dal dar života, abychom mohli splnit poslání, ke kterému nás na svět poslal. Máme dbát o fyzické, psychické i duchovní zdraví. K životu proto patří ve správné míře práce i odpočinek. Tělo má být dobrý sluha, ale ne pán našeho života.

Celý příspěvek

Milost a zásluha

Text k zamyšlení u příležitosti 25. neděle v mezidobí | 18. září 2011

Můžeme si u Boha něco zasloužit? Dá se s Bohem obchodovat? Víra nám říká, že ne. Přesto se o to pokoušíme. Proto nám Pán Ježíš zanechal podobenství o dělnících na vinici (Mt 20,1-16).

Celý příspěvek